Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.4 Kriterier for konkursbegæring

Indhold

Afsnittet handler om kriterierne for RIMs beslutning om at begære skyldner erklæret konkurs

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om kriterierne
  • Proportionalitetsgrundsætningen
  • Tabsforebyggelse
  • Rekonstruktionsbehandling ophører
  • Omstødelige forhold
  • Betalingsstandsning uden indledning af rekonstruktionsbehandling
  • Øvrige relevante kriterier. 

Generelt om kriterierne

Ved vurderingen af konkurs som inddrivelsesmiddel skal RIM tage hensyn til de øvrige inddrivelsesmuligheder, hensynet til størst mulig dækning af RIMs krav, kravets størrelse og forebyggelsen af yderligere restancer samt skyldners nuværende økonomiske situation sammenholdt med den tidligere og fremtidige situation. 

En konkurs forudsætter, at konkursbetingelserne er opfyldt. Se KL §§ 17-20 og afsnit G.A.3.4.1.3.1 Konkursbetingelser Konkursbetingelser.

Erstatningsansvar

Hvis det viser sig, at konkursbetingelserne ikke var til stede, kan RIM blive pålagt erstatningsansvar efter KL § 28. Erstatningsansvaret omfatter både erstatning for forvoldt tab og godtgørelse for tort, dvs. den krænkelse eller skade, der er påført skyldnerens omdømme. 

RIM pålægges et objektivt erstatningsansvar, hvis RIMs fordring ikke består. Det vil sige, at der ikke tages hensyn til, om RIM har begået fejl. 

Afviser skifteretten konkurs som følge af, at andre betingelser end fordringens eksistens ikke er opfyldt, fx insolvensbetingelsen, pålægges RIM erstatningsansvar efter den almindelige culparegel. 

Proportionalitetsgrundsætningen

RIM skal ved brug af konkurs tage den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om saglighed og proportionalitet i betragtning. 

RIM skal inddrage proportionalitetsgrundsætningen ved sin vurdering af, hvad der anses for det tilstrækkelige middel til at sikre RIMs krav og interesser. Konkurs er det strengeste inddrivelsesmiddel. Grundsætningen styres af tabsforebyggelse, lønsomhed og individuel behandling. 

Tabsforebyggelse

I visse sager er det nødvendigt for RIM at indgive konkursbehandling for at forebygge et væsentligt tab for statskassen og samtidig sikre hel eller delvis dækning af told-, skatte- og afgiftskrav. En konkursbegæring kan også være relevant, hvis formålet kun er at forebygge yderligere restancer, fordi skyldner er uden aktiver, så en dividende ikke kan forventes.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.3.1.2 Den retlige interesse i konkurs Den retlige interesse i konkurs. 

Rekonstruktionsbehandling ophører

Ved ophøret af en rekonstruktionsbehandling skal skifteretten samtidig træffe bestemmelse om, at skyldnerens bo tages under konkursbehandling, medmindre skyldneren ikke er insolvent. Se KL § 15, stk. 3. 

Hvor en rekonstruktionsbehandling ophører, fordi skyldneren vurderes ikke at være insolvent, kan det tænkes, at det senere, men inden udløbet af 3-ugers fristen i KL § 1, stk. 2, 2. pkt., kan lægges til grund, at skyldner er insolvent. En konkursbegæring vil derfor inden for denne 3-ugers frist fastholde den fristdag, der blev etableret ved begæringen om rekonstruktionsbehandling. 

Ønsket om at fastholde fristdagen kan skyldes muligheden for eventuelt at omstøde dispositioner, som ikke vil kunne omstødes med en senere fristdag, samt at RIMs krav kan miste deres fortrinsstilling som sekundære massekrav efter KL § 94, hvis fristdagen mistes. 

Omstødelige forhold

Hvis RIM i sit arbejde bliver opmærksom på dispositioner mv., som er omstødelige efter KL §§ 64-74, og det vurderes, at en omstødelsessag vil tilføre konkursboet midler til gavn for kreditorerne, heriblandt RIM, må en konkursbegæring overvejes. 

Der skal foretages en vurdering af både procesrisikoen, dvs. sandsynligheden for, at omstødelsessagen vil føre til en dom om omstødelse, og betalingsevnen og -viljen hos den begunstigede, som omstødelsessagen vil skulle anlægges mod.

Se også

Se også afsnit G.A.3.4.1.4.9 Omstødelse Omstødelse. 

Betalingsstandsning uden indledning af rekonstruktionsbehandling

Hvis skyldner har standset sine betalinger uden at begære rekonstruktionsbehandling, fordi skyldner tilstræber en frivillig kreditorordning med sine fordringshavere, etableres der ikke en fristdag. RIM må derfor efter omstændighederne søge at etablere en fristdag gennem en konkursbegæring. 

RIM kan kun medvirke til et sådant forsøg på at tilvejebringe en frivillig kreditorordning, hvis den omfatter alle fordringshavere, der efter KL § 10 a, stk. 2, ville være omfattet af en tvangsakkord, og RIM loyalt underrettes om betalingsstandsningen og dens formål. RIM skal i alle tilfælde varetage statskassens interesser bedst muligt. 

Øvrige relevante kriterier

RIMs interesse i en konkurs kan ligge i ønsket om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og andre strafbare forhold. Konkurs kan også være et nødvendigt middel til at få stoppet en konkursrytter ved at få personen frakendt retten til at drive virksomhed. Se straffelovens § 79. Politiet har påtaleretten, hvorfor RIM må foretage en politianmeldelse. 

Ved en konkursrytter og lignende, der starter ny virksomhed, kan der kræves sikkerhedsstillelse som betingelse for registreringen for moms, A-skat mv. Se OPKL § 11, stk. 2. 

Konkurs kan også være et middel, hvis kurator hurtigt skal gå ind og fastlåse situationen i et insolvent selskab for at kunne foretage yderligere undersøgelser og eventuel gøre politiet opmærksom på strafbare forhold. Se KL § 110, stk. 4. 

Endelig kan det være nødvendigt med en konkursbegæring mod et insolvent selskab for at vurdere muligheden for at gøre et erstatningsansvar gældende mod ledelsen. Se afsnit G.A.3.4.1.6 Erstatningssager Erstatningssager.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.