Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.3 Omkostninger ved konkursens gennemførelse

Indhold

Afsnittet handler om, hvem der hæfter for omkostningerne ved konkursens gennemførelse, når konkursboets midler ikke er tilstrækkelige til at dække disse. 

Afsnittet indeholder:

  • Sikkerhedsstillelse
  • Fritagelse
  • Virksomhedspant
  • Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen. 

Sikkerhedsstillelse

Hvis skifteretten skal afsige et konkursdekret, er det en betingelse, at den, der har begæret konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halvdelen, hvis der også kan kræves sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 4 eller 5, medmindre den, der er forpligtet til at stille sikkerhed efter disse bestemmelser, må anses for at være ude af stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes lige. 

Hvis der i forbindelse med en forudgående rekonstruktionsbehandling er stillet den sikkerhed, der nævnes i KL § 11 a, stk. 7, skal der ikke stilles sikkerhed. Se KL § 27, stk. 2. 

Fritagelse

Skifteretten kan fritage for sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 1, så statskassen indestår for omkostninger ved konkursbehandlingen, hvis 

  • særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldneren taler for dette, eller
  • konkursen er begæret af skyldneren, og Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af selskabet. 

Se KL § 27, stk. 3. 

Virksomhedspant

Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant efter TL § 47 c i skyldnerens ejendom, skal virksomhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekretet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 4. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 1, og KL § 11 a, stk. 7. Er der flere virksomhedspanthavere, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets værdi. 

Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant Virksomheds- og fordringspant. 

Hvis der ikke er tinglyst virksomhedspant på fristdagen, påhviler forpligtelserne efter KL § 27, stk. 4, den eller de panthavere, der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristdagen, medmindre aflysningen under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær, dvs. var forretningsmæssigt begrundet, fx som led i en normal afvikling af arrangementet. Se KL § 27, stk. 5. 

Hæftelsesreglerne i KL § 27, stk. 4 og 5, gælder ikke fordringspanthavere efter TL § 47 d. Fordringspanthavere kan dog som konkursrekvirenter efter KL § 27, stk. 1, blive pålagt at stille sikkerhed. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant Virksomheds- og fordringspant. 

Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen

En fordringshaver, der har begæret konkursen eller har stillet sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen. Se KL § 27, stk. 6.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.