Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.3.3 Omkostninger ved konkursens gennemførelse

Indhold

Afsnittet handler om, hvem der hæfter for omkostningerne ved konkursens gennemførelse, når konkursboets midler ikke er tilstrækkelige til at dække disse. 

Afsnittet indeholder:

  • Sikkerhedsstillelse
  • Fritagelse
  • Virksomhedspant
  • Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen. 

Sikkerhedsstillelse

Hvis skifteretten skal afsige et konkursdekret, er det en betingelse, at den, der har begæret konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halvdelen, hvis der også kan kræves sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 4 eller 5, medmindre den, der er forpligtet til at stille sikkerhed efter disse bestemmelser, må anses for at være ude af stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes lige. 

Hvis der i forbindelse med en forudgående rekonstruktionsbehandling er stillet den sikkerhed, der nævnes i KL § 11 a, stk. 7, skal der ikke stilles sikkerhed. Se KL § 27, stk. 2. 

Fritagelse

Skifteretten kan fritage for sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 1, så statskassen indestår for omkostninger ved konkursbehandlingen, hvis 

  • særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldneren taler for dette, eller
  • konkursen er begæret af skyldneren, og Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af selskabet. 

Se KL § 27, stk. 3. 

Virksomhedspant

Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant efter TL § 47 c i skyldnerens ejendom, skal virksomhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekretet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 4. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 1, og KL § 11 a, stk. 7. Er der flere virksomhedspanthavere, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets værdi. 

Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant Virksomheds- og fordringspant. 

Hvis der ikke er tinglyst virksomhedspant på fristdagen, påhviler forpligtelserne efter KL § 27, stk. 4, den eller de panthavere, der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristdagen, medmindre aflysningen under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær, dvs. var forretningsmæssigt begrundet, fx som led i en normal afvikling af arrangementet. Se KL § 27, stk. 5. 

Hæftelsesreglerne i KL § 27, stk. 4 og 5, gælder ikke fordringspanthavere efter TL § 47 d. Fordringspanthavere kan dog som konkursrekvirenter efter KL § 27, stk. 1, blive pålagt at stille sikkerhed. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant Virksomheds- og fordringspant. 

Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen

En fordringshaver, der har begæret konkursen eller har stillet sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen. Se KL § 27, stk. 6.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.