Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.7.8 Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel

Indhold

Dette afsnit handler om den solidariske hæftelse, som virksomheder kan pålægges, hvis de deltager i en momskarrusel, hvor den såkaldte missing trader ikke afregner sin moms.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for pålæg om solidarisk hæftelse
  • Notifikation.

Betingelser for pålæg om solidarisk hæftelse

ML § 46, stk. 8 og 9, giver myndighederne mulighed for at pålægge enhver indenlandsk virksomhed, der deltager i en momskarrusel, en solidarisk hæftelse for den moms, som ikke afregnes af den såkaldte missing trader. Se beskrivelse af missing trader nedenfor.

Se nærmere om momskarruselsvindel afsnit D.A.13.9 Solidarisk hæftelse i momskarrusel ML § 46, stk. 10 og 11 Solidarisk hæftelse i momskarrusel ML § 46, stk. 8 og 9.

En missing trader er en virksomhed, som ikke afregner den moms, som den skal. For en missing trader handler det udelukkende om at oparbejde det størst mulige beløb i skyldig moms, som efterfølgende ikke afregnes til statskassen.

En virksomhed, der handler med en sådan missing trader eller med ethvert andet led i handelskæden, kan risikere at hæfte solidarisk for den moms, som den betalingspligtige missing trader burde have afregnet her i landet. Betingelserne for den solidariske hæftelse fremgår af ML § 46, stk. 8.

Den solidariske hæftelse er betinget af en række forhold:

  • SKAT skal have konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har deltaget i en momskarrusel, hvor afgiften forsætligt eller groft uagtsomt ikke er blevet afregnet af en betalingspligtig missing trader. Der er i denne henseende udelukkende tale om en objektiv konstatering af, at virksomheden har deltaget i en momskarrusel. Der kræves altså ikke forsæt eller grov uagtsomhed fra virksomhedens side.
  • Virksomheden skal have modtage en notifikation. Se nedenfor.
  • Virksomheden har groft uagtsomt eller forsætligt ikke overholdt påbuddene i notifikationen.

Den solidariske hæftelse gælder kun for virksomheder, der er registreret her i landet. Afgiftskravet kan inddrives helt eller delvist hos en eller flere virksomheder,  hvortil der er udstedt  notifikation.

Hvis den betalingspligtige missing trader er virksomhed nr. et, hæfter de efterfølgende virksomheder, nr. to, tre, fire osv., på lige fod med virksomhed nr. et. Det er med andre ord uden betydning, hvor i kæden virksomheden befinder sig i forhold til den betalingspligtige missing trader.

Den solidariske hæftelse gælder kun for den moms, som den betalingspligtige missing trader burde have afregnet. Hvis en virksomhed "i kæden" har likviditetsproblemer og derfor ikke afregner almindelig moms, vil der ikke være solidarisk hæftelse for de notificerede virksomheder for denne virksomheds momstilsvar.

SKAT kan pålægge den solidariske hæftelse administrativt. Dvs. at der ikke stilles krav om, at der skal anlægges erstatningssøgsmål mod virksomheden.

Hvis SKAT vurderer, at en virksomhed har deltaget i en momskarruselhandel, kan SKAT udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler.

Notifikation

Notifikationen skal gives såvel til virksomheden som til den personkreds, der er nævnt i OPKL § 11, stk. 2, 2. pkt. Dvs. den, der enten

  • er ejer af virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller
  • er filialbestyrer i virksomheden.

Årsagen til henvisningen til OPKL er, at det ikke skal være muligt at omgå notifikationen ved at afmelde virksomheden fra registrering og blot registrere en ny virksomhed i stedet.

Oplysninger om notifikationer registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrolloven § 6 F, så SKAT kan følge de pågældende virksomheder og deres personkreds.

Formålet med at udstede påbud ved notifikationen er for det første at gøre en eventuel godtroende eller simpelt uagtsom virksomhed opmærksom på, at den har deltaget i momskarruselsvindel. For det andet er formålet at afskrække virksomheden fra at deltage i den slags handler fremover, fordi det kan få økonomiske konsekvenser for virksomheden. En virksomhed, der har fået en notifikation, vil have vanskeligt ved at påberåbe sig god tro eller simpel uagtsomhed ved eventuel senere deltagelse i momskarrusel.

Notifikationen knytter sig også til momslovens regler om sikkerhedsstillelse i ML § 62 a, stk. 2, fordi en tidligere deltagelse i momskarruselsvindel medfører en øget risiko for tab for staten. En øget risiko for tab medfører også mulighed for at tilbageholde eventuel negativ moms til forebyggelse af tab for statskassen, eventuelt i forbindelse med solidarisk hæftelse.

Notifikationen skal være skriftlig og har gyldighed for en periode på fem år, hvorefter den bortfalder i overensstemmelse med reglerne for sletning af oplysninger i kontrolinformationsregistret. Notifikationen kan dog fornyes, hvis der er grundlag for en forlængelse og dermed få gyldighed udover fem år. Dette vil være tilfældet, hvis SKAT konstaterer, at virksomheden har deltaget i momskarruseller, som ligger efter notifikationstidspunktet. I disse tilfælde gælder notifikationen i fem år fra seneste konstaterede deltagelse i momskarrusel. 

SKAT har også mulighed for at revurdere notifikationen og eventuelt ophæve eller tilbagekalde den, hvis det vurderes, at der ikke længere er risiko for, at virksomheden deltager i momskarrusel.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.