Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.7.11.2 Selskabsskat - for indkomstår påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere

Indhold

Dette afsnit handler om hæftelsen for selskabsskat for sambeskattede selskaber for indkomstår påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere.

Afsnittet indeholder:

Hæftelsesregel

Ved § 2, nr. 17, i lov nr. 591 af 18. juni 2012 er hæftelsen med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere, ændret således:

  • Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab (se SEL § 31 C), hæfter solidarisk sammen med selskabet for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet (SEL § 31, stk. 6, 10. pkt.).
  • Selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af selskabet eller selskaber, der hæfter solidarisk efter SEL § 31, stk. 6, 10. pkt., hæfter ligeledes solidarisk sammen med selskabet (SEL § 31, stk. 6, 11. pkt.).
  • Ejerandele, der besiddes af den aktionærkreds, der nævnes i KGL § 4, stk. 2, medregnes ved opgørelsen af kapitalandele efter SEL § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt. (SEL § 31, stk. 6, 12. pkt.).
  • Er der forgæves forsøgt udlæg for skattebeløb hos de selskaber, der hæfter solidarisk efter SEL § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt., kan kravet gøres gældende mod andre selskaber (minoritetsselskaberne) i sambeskatningen, dog maksimalt den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab (SEL § 31, stk. 6, 13. pkt.).
  • Træder et selskab ud af sambeskatningen, hæfter det udtrædende selskab fra tidspunktet for udtrædelsen kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet, medmindre den samme aktionærkreds (se KGL § 4, stk. 2) fortsat direkte eller indirekte råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden (SEL § 31, stk. 6, 14. pkt.).

Se SEL § 31, stk. 6, 10.-14. pkt.

Indgiver et selskab ansøgning om omlægning af indkomstår den 1. juli 2012 eller senere, således at indkomståret 2012 begynder før den 1. juli 2012, anses indkomståret for påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere. Se § 11, stk. 5, i lov nr. 591 af 18. juni 2012.

Eksempel

Administrationsselskabet A er sambeskattet med datterselskaberne B og C i år 1. Koncernen har kalenderårsregnskab. Administrationsselskabet A frasælger den 1. marts år 2 datterselskabet C.

I år 3 forhøjer SKAT den skattepligtige indkomst for datterselskab B for indkomståret 1. I denne situation vil datterselskab C ikke hæfte for skattekravet. Administrationsselskab A og datterselskab B vil derimod hæfte for skattekravet. Forhøjer SKAT i år 3 den skattepligtige indkomst for datterselskab C for indkomståret 1, påhviler hæftelsen for skatten både A, B og C.

Hæftelsen ophører, uanset om udtrædelsen af sambeskatningen sker ved et egentligt frasalg af selskabet eller på anden måde, herunder som følge af omstrukturering, likvidation eller konkurs.

Hæftelsen ophører ikke for de tilbageværende selskaber, dvs. de selskaber, der ikke er udtrådt af sambeskatningen. Det gælder ligeledes, hvis sambeskatningen kun omfatter to selskaber, og sambeskatningen derfor ophører, efter at det ene selskab fx sælges ud af koncernen. I denne situation ophører hæftelsen alene for det frasolgte (udtrædende) selskab. 

Se også

Se også afsnit C.D.3.1.5 Administrationsselskabet Administrationsselskabet.

International sambeskatning

I koncerner, der har valgt international sambeskatning, hæfter det ultimative moderselskab solidarisk med de selskaber, der hæfter solidarisk efter reglerne om national sambeskatning (se om disse SEL § 31, stk. 6, 10.-12. pkt.), for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret samt eventuel genbeskatningsforpligtelse.

SEL § 31, stk. 6, 13. og 14. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Det ultimative moderselskabs hæftelse omfatter dog ikke indkomstskat mv. af indkomst, der ville indgå i sambeskatningsindkomsten efter SEL § 31 om national sambeskatning.

Et selskab, der udtræder af sambeskatningen, hæfter ikke for skattekrav vedrørende de øvrige selskaber omfattet af sambeskatningen. Det udtrådte selskab hæfter således kun fra tidspunktet for udtrædelsen af sambeskatningen for den del af skatten, der vedrører den del af indkomsten, som er fordelt til selskabet, svarende til den hæftelse, selskabet er undergivet efter de gældende regler.

Ophøret af hæftelsen for et udtrædende selskab gælder ikke, hvis den samme aktionærkreds (se herom KGL § 4, stk. 2) fortsat direkte eller indirekte råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.