Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.7.1 Generelt om lovregulering af hæftelsen

Der er i en række love fastlagt specielle hæftelser for særlige kravtyper

Efter opkrævningsloven hæfter

  • selskabet
  • fonden
  • foreningen mv.
  • den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomhed for egen regning.

Se OPKL § 10.

Efter selskabsskatteloven kan der under visse betingelser gøres et hæftelsesansvar gældende mod aktionærer, foreningsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og likvidatorer. Dette kan ske, når et selskab eller en forening opløses, og formuen udloddes til aktionærer eller foreningens medlemmer, uden at der er afsat tilstrækkelige midler til at dække selskabets eller foreningens selskabsskatter. Se SEL § 33.

Selskabsskatteloven har desuden en bestemmelse til imødegåelse af selskabstømning.  Efter bestemmelsen hæfter den, der sælger kapitalandele i et selskab mod overpris for et beløb, der svarer til overdragelsessummen. Hæftelsen sker for betaling af skatter og afgifter, der på overdragelsestidspunktet påhviler selskabet som en aktuel eller latent forpligtelse.

Hæftelsen kan kun gøres gældende, når der forgæves er forsøgt udlæg hos selskabet. Det er videre en forudsætning, at overdrageren vidste eller burde vide, at køber betalte overpris. Se nærmere i SEL § 33A. Se også TfS 1997, 110 om salg af erstatningsansvar efter anpartsselsskabsloven § 110 eller denne bestemmelses analogi i forbindelse med salg af overskudsselskab. 

En lønmodtager hæfter efter kildeskatteloven for skattebeløb, hvis pågældende lader sig udbetale A-indkomst uden indeholdelse af A-skat. Se KSL § 68. Tilsvarende gælder for AM-bidrag, jf. AMBL § 7.

Samtidig hæfter den, der har udbetalt lønnen uden at indeholde A-skat, for de indeholdte skattebeløb. Se KSL § 69.

Hvis indeholdelse er sket med for lavt beløb, hæfter den indeholdelsespligtige for differencen. Se KSL § 69.

Personer, der har fuldmagt til at indeholde A-skatter for arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, hæfter for eventuelle ikke-indeholdte skattebeløb. Se KSL § 46, stk. 1, og stk. 4 og stk. 5. Se desuden SKM2006.394.SKAT.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.