Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.6.1 Generelt om reglerne om nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger

Indhold

Afsnittet handler om de generelle regler for offentlige myndigheders nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger.

Afsnittet indeholder:

  • Formål
  • Nægtelse af autorisation og bevilling
  • Konsekvens ved nægtelse og fratagelse af autorisation og bevilling
  • Reglerne er udformet efter samme model.

Formål

Formålet med regelsættet er, at forhindre virksomheder i at oparbejde yderligere restancer eller eventuelt presse virksomheder til at indgå en aftale, som ikke blot forhindrer, at der opstår nye restancer, men som også nedbringer den aktuelle restance. Herved begrænses det offentliges risiko for at lide tab.

Nægtelser af autorisationer og bevillinger retter sig mod virksomheder med restance til det offentlige, hvor virksomheden endnu ikke er i drift, mens fratagelse af autorisationer og bevillinger retter sig mod igangværende virksomheder med restance.

Nægtelse af autorisation og bevilling

Når det drejer sig om at nægte en virksomhed eller en person en erhvervstilladelse, er det ikke den myndighed, der har et krav, der kan tage initiativ til at nægte autorisation eller bevilling, men kun den myndighed, der skal udstede autorisationen/bevillingen.

Gælden skal vedrøre den virksomhed, som autorisationen eller bevillingen er en forudsætning for. Restancerne skal vedrøre personlig skat, selskabsskat, indeholdt A-skat, AM-bidrag, moms, lønsumsafgift, told og punktafgifter.

Dette initiativ kan kun anvendes overfor virksomheder, der efter lovgivningen skal have en særlig tilladelse for at kunne udøve erhvervet. Denne særlige tilladelse kaldes enten autorisation eller bevilling, alt efter hvilken branche, der er tale om.

Konsekvens ved nægtelse og fratagelse af autorisation og bevilling

Når en virksomhed får frataget sin autorisation eller bevilling eller får afslag på at få udstedt eller fornyet en autorisation eller bevilling, betyder det, at virksomheden ikke har den fornødne tilladelse til at drive erhverv indenfor det pågældende område. Virksomheden begår derfor noget ulovligt, som er sanktioneret med straf, hvis den alligevel enten fortsætter eller begynder med at udøve det pågældende erhverv.

Når myndighederne bruger dette middel indebærer det, at virksomheden i hvert fald på sigt må lukke.

Reglerne er udformet efter samme model

Der er hjemmel til at nægte eller fratage en virksomhed dens autorisation eller bevilling mv, når den har forfalden gæld over en vis størrelse til det offentlige.

Der mindes i den forbindelse om den forvaltningsretlige regel, hvorefter en mildere sanktion skal vælges frem for en strengere sanktion, hvis man på den måde kan opnå samme resultat, nemlig at virksomheden ikke oparbejder yderligere restance til det offentlige.

Det betyder, at myndigheden først skal foranledige, at en erhvervstilladelse nægtes eller inddrages, når det ønskede resultat ikke har kunnet opnås ved at anvende et mindre indgribende middel.

For auktionsholdere, dykkere, elinstallatører, kloakmestre, landinspektører, vekselerere, og VVS-installatører er muligheden for at nægte autorisation eller fratagelse af autorisation bortfaldet med virkning fra 28. december 2009.

De fleste af reglerne om nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger er udformet efter samme model. Den myndighed, der skal udstede bevillingen kan nægte at udstede autorisationen eller bevillingen, eller fratage autorisationen eller bevillingen, hvis ansøgeren har en betydelig forfalden gæld til det offentlige.

Gældens størrelse

Hvis gælden er mindst 50.000 kr. vil det i almindelighed være tilstrækkeligt til at nægte at udstede en erhvervstilladelse, hvorimod grænsen typisk er 100.000 kr., hvis erhvervstilladelsen skal fratages.

Ved vurderingen af, om gældsposten anses for at være væsentlig, skal der tages hensyn til den almindelige pris- og lønudvikling samt til, om gælden i forhold til det konkrete erhverv kan anses som betydelig.

Gælden skal som hovedregel vedrøre virksomhed, der er udøvet i henhold til en autorisation eller bevilling indenfor samme erhverv. Det er derimod ikke afgørende, om gælden stammer fra en eksisterende eller fra en tidligere bevilling.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.