Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.5 Restantvirksomheders begrænset mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger

Indhold

Afsnittet handler om myndighedernes mulighed for at begrænse restantvirksomheders muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Baggrund for begrænsningen
 • Virksomhedens restance er på mere end 100.000 kr.
 • Virksomhedens restance er på 100.000 kr. eller mindre

Regel

Der er hjemmel til at udelukke en igangværende virksomhed fra at deltage i offentlige udbudsforretninger, hvis virksomheden har en restance til det offentlige på mere end 100.000 kr. Dette beløb er absolut og skal ikke sættes i forhold til virksomhedens størrelse. Se lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger § 1.

Baggrunden for begrænsningen

Formålet med reglerne er at begrænse konkurrenceforvridning og effektivisere restanceinddrivelsen, herunder forebygge at virksomheder oparbejder nye restancer.

Bestemmelsen anvendes ved, at det offentlige (ordregiver) sender et arbejde i licitation. I udbudsmaterialet skal der stilles krav om, at virksomheder, der giver tilbud samtidig skal afgive en tro og love-erklæring om, i hvilket omfang virksomheden har forfalden gæld til det offentlige.

Hvilke udbud er omfattet af begrænsningen?

Sanktionen gælder kun egentlige udbud, dvs. ikke de tilfælde, hvor det offentlige indgår aftale med en enkelt tilbudsgiver eller indhenter tilbud fra indtil to tilbudsgivere.

Hvilke restancer er omfattet af begrænsningen?

Loven omfatter alle offentlige krav, der typisk kan opstå i forbindelse med virksomhedsdrift, og gælder både for

 • gæld til offentlige myndigheder i Danmark og
 • gæld til offentlige myndigheder i udlandet, hvor virksomheden måtte være etableret.

Restancerne skal bestå i gæld til det offentlige, dvs. restancer i form af skatter- og afgifter, samt bidrag til sociale sikringsordninger.

Det er kun gæld, der knytter sig til virksomhedsudøvelsen, som tæller med, dvs. at gæld, der knytter sig til den erhvervsdrivendes personlige forhold, fx skyldige børnepenge, falder udenfor.

Det betyder, at restancer i form af personskat, selskabsskat, indeholdt A-skat, AM-bidrag, told, moms, lønsumsafgift og punktafgifter er omfattet af bestemmelsen.

Hvilke restantvirksomheder er omfattet af begrænsningen?

Begrænsningen gælder over for alle virksomheder, der laver fx bygge- og anlægsarbejder eller sælger varer og tjenesteydelser til det offentlige.

Bestemmelsen gælder ikke i det omfang, kunden er en privat virksomhed.

Hvis en igangværende restantvirksomhed mødes med denne sanktion, betyder det, at virksomheden udelukkes fra at deltage i offentlige myndigheders udbudsforretninger og derved afskæres fra at skabe omsætning og deraf afledt indtjening.

Hvilke offentlige myndigheder er omfattet?

Loven definerer ikke de offentlige myndigheder, men dette forstås i overensstemmelse med FVL kap. 1.

Begrænsningen slår igennem i forhold til både statslige og kommunale myndigheder samt i forhold til regionerne. Dette gælder både

 • almindelige forvaltningsmyndigheder
 • særlige nævn, råd eller myndigheder, hvis virksomhed udelukkende er af rådgivende karakter
 • midlertidige udvalg, kommissioner mv. og
 • sammenslutninger af sådanne myndigheder.

Desuden gælder begrænsningen for selvejende institutioner og foreninger, der udøver offentlig virksomhed af omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn og kontrol og eventuelt modtager offentlige driftstilskud. Det kan fx være selvejende institutioner, der udfører opgaver efter serviceloven på grundlag af standardoverenskomster med kommunerne.

Loven omfatter også udbud fra almennyttige boligselskaber.

Tro og love-erklæring

Det offentlige må ikke tage imod tilbuddet, uanset gældens størrelse, hvis tilbudsgiver ikke har afgivet den påbudte tro og love-erklæring om gælden til det offentlige.  Her er ingen valgmulighed, og sanktionen vil blive iværksat, hvis virksomheden ikke afgiver erklæringen.

Det offentlige kan ikke uden virksomhedens samtykke kræve en restanceattest om en tilbudsgivervirksomhed fra en anden offentlig myndighed, hvis virksomheden ikke selv har fremskaffet restanceattesten eller afgivet en tro og love-erklæring.

Virksomhedens restance er på mere end 100.000 kr.

Hvis tilbudsgiverens gæld til det offentlige overstiger 100.000 kr. skal den offentlige myndighed, der har et udbud, som udgangspunkt undlade at acceptere virksomhedens tilbud.

Myndigheden kan imidlertid antage tilbud fra en restantvirksomhed, selv om den skylder mere end 100.000 kr., hvis virksomheden opfylder én af betingelserne, der er nævnt nedenfor:

 • Virksomheden stiller betryggende sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.
 • Virksomheden har inden udbudsforretningen indgået og overholdt en betalingsordning for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.
 • Samtlige tilbudsgivere har gæld, der overstiger 100.000 kr.

Det betyder, at den offentlige myndighed kan acceptere et tilbud fra en virksomhed, hvis tilbudsgiveren senest på accepttidspunktet stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. på tilbudstidspunktet. Herved ligestilles en tilbudsgiver, hvis gæld til det offentlige med stor sandsynlighed er nedbragt il 100.000 kr. eller mindre med de øvrige tilbudsgivere.

Hvis sikkerhedsstillelsen ikke foreligger på tilbudstidspunktet, må gældserklæringen dog være ledsaget af en tilkendegivelse af, at der vil blive stillet sikkerhed af hensyn til myndighedens behandling af de indkomne tilbud.

De tilbudsgivere, der uafhængigt af tilbudssituationen har truffet aftale med myndighederne om at afvikle den del af det skyldige beløb, der overstiger 100.000 kr. ligestilles på den måde med de tilbudsgivere, hvis gæld ikke overstiger 100.000 kr.

Hvis alle tilbudsgivere har restance over 100.000 kr. kan myndigheden antage et tilbud uden sikkerhed og uden betalingsordning. Denne mulighed skal sikre, at offentlige myndigheder, der sender deres forretninger i udbud kan få udført den ønskede opgave, selv om samtlige tilbudsgivere har stor restance til det offentlige.

Virksomhedens restance er på 100.000 kr. eller mindre

Hvis den tilbudsgivende virksomhed har en gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller mindre, har den offentlige myndighed ret, men ikke pligt til at afvise et tilbud fra restantvirksomheder, der har forfalden gæld til det offentlige uanset beløbets størrelse.

Det betyder, at myndigheden i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om en virksomhed har en så god undskyldning for, at den skylder det offentlige penge, at den alligevel skal have lov til at deltage i de offentlige udbudsforretninger. Myndigheden skal skønne, at der ikke vil være risiko for, at virksomheden oparbejder yderligere restancer, hvis den får opgaven.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.