Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.4.6 Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene

Indhold

Afsnittet handler om SKATs mulighed for at inddrage en virksomheds registrering efter punktafgiftslovene.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udvidet mulighed for at inddrage registreringen.

Regel

Der er i de forskellige punktafgiftslove en bestemmelse om, at SKAT kan tage registreringen fra virksomheder, der undlader at stille sikkerhed, som SKAT har pålagt efter OPKL § 11, stk. 1.

Der er også mulighed for at inddrage registreringen efter OPKL § 11, stk. 9, 1. pkt.

Hjemmelen findes i følgende lovbestemmelser:

 • Affalds- og råstofafgiftslovens § 20
 • Batteriafgiftslovens § 15
 • Bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 21
 • CFC-afgiftslovens § 12
 • Chokoladeafgiftslovens § 17
 • Emballageafgiftslovens § 13
 • Forbrugsafgiftslovens § 20
 • Gasafgiftslovens § 17
 • Konsumisafgiftslovens § 3
 • Kulafgiftslovens § 15
 • Kvælstofafgiftslovens § 16
 • Mineralolieafgiftslovens § 19
 • Mineralvandsafgiftslovens § 16
 • Opløsningsmiddelafgiftsloven § 14
 • Pvc-afgiftslovens § 14
 • Registreringsafgiftslovens § 16, stk. 3
 • Spiritusafgiftsloven § 22
 • Svovlafgiftslovens § 14
 • Tobaksafgiftslovens § 16
 • Vækstfremmerafgiftslovens § 13
 • Øl- og vinafgiftslovens § 19.

Der findes en tilsvarende hjemmel for tinglysningsafgift. Se TAL § 17, stk. 3. Tinglysningsafgift er ikke en punktafgift.

SKAT skal genregistrere virksomheden, når den har efterkommet det fremsatte krav.

I de samme love er der strafbestemmelser for at fortsætte den registreringspligtige virksomhed, efter registreringen er inddraget.

Udvidet mulighed for at inddrage registreringen

Der er udvidet mulighed for at inddrage registreringen efter nogle få punktafgiftslove:

 • SKAT kan inddrage registreringen, hvis en virksomhed ikke betaler forfaldne told- og afgiftsbeløb senest 14 dage efter, at betalingsfristen er udløbet. Se SPRITAL § 23, stk. 2.
 • SKAT kan inddrage registreringen, hvis en virksomhed ikke stiller fuld sikkerhed for afgiftsrestancen, når SKAT har krævet det efter SPRITAL § 23, stk. 1. Se SPRITAL § 23, stk. 3.
 • SKAT kan inddrage registreringen indtil virksomheden har betalt forfalden registreringsafgift. Se REGAL § 18, stk. 2.

Inddragelse af registrering efter registreringsafgiftsloven

I praksis indebærer inddragelse af registrering efter registreringsafgiftsloven, at SKAT henter virksomhedens tolddataplade og registreringsbevis. Det betyder, at virksomheden ikke kan få indregistreret køretøjer hos SKAT, medmindre registreringsafgiften er betalt.

Når de forfaldne afgifter er betalt, kan virksomheden genregistreres, og tolddataplade og registreringsbevis genudleveres.

Herudover kan en virksomhed få inddraget sin registrering, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsgælden, når SKAT har krævet det. Se REGAL § 18, stk. 1.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.