Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.4.2 Fratagelse af registrering på baggrund af fire foreløbige fastsættelser

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for at fratage virksomheders registrering på baggrund af de fire foreløbige fastsættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fremgangsmåde ved fratagelse af registreringen
  • Hæftelsesgennembrud.

Regel

SKAT kan fratage en virksomhed dens registrering, hvis virksomheden i fire afregningsperioder, der følger umiddelbart efter hinanden, har undladt at

  • redegøre for indeholdt A-skat eller
  • angive afgiftstilsvar mv.

Se OPKL § 4, stk. 3.

Det betyder, at SKAT har foretaget foreløbig fastsættelse af tilsvaret. Se OPKL § 4, stk. 1.

SKAT fastsætter som udgangspunkt tilsvaret på baggrund af de oplysninger, som man har om virksomhedens tidligere indberetninger, redegørelser eller angivelser. Samtidig skal tilsvaret betales senest 14 dage efter modtagelsen af påkravet. Se OPKL § 4, stk. 1, 3. pkt. Det skønsmæssige tilsvar beregnes som et gennemsnit af angivelserne for de forudgående fire perioder for moms og lønsumsafgift og for de forudgående to perioder for A-skat og AM-bidrag.

Det er en forudsætning, at de fire manglende indberetninger vedrører samme registreringsforhold. Det er også en forudsætning, at virksomheden ikke når at indberette de manglende redegørelser eller angivelser.

Det betyder fx, at manglende indberetning for indeholdt A-skat for fx februar og marts og manglende momsangivelse for kvartalerne april og juli ikke opfylder betingelserne for at fratage registrering. De manglende fire indberetninger vedrører ikke samme registreringsforhold, og lovens betingelser er derfor ikke opfyldt.

Formålet med bestemmelsen er at få virksomheden til at indberette redegørelser eller angivelser, der angiver de faktiske forhold i virksomheden til afløsning af de foreløbige fastsættelser, der er udtryk for myndighedernes skøn.

Hvis SKAT skønner, at virksomheden ikke vil kunne fortsætte uden registreringsforholdet som nævnt i OPKL § 4, stk. 3, 1. pkt., inddrages tillige virksomhedens øvrige registreringer, medmindre virksomheden inden for den frist, der er anført i OPKL § 4, stk. 3, 3. pkt., meddeler SKAT, at de øvrige registreringer ønskes opretholdt. Se OPKL § 4, stk. 3, 2. pkt.

Fremgangsmåde ved fratagelse af registreringen

SKAT skal ved anbefalet brev meddele virksomheden, at registreringen eller registreringerne vil blive inddraget, hvis virksomheden ikke indberetter de manglende redegørelser/angivelser inden 14 dage. Se OPKL § 4, stk. 3, 3. pkt.  Det skal fremgå af brevet, at en fortsættelse af virksomheden efter en inddragelse vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3, og at ledelsen hæfter for skatter og afgifter mv., jf. OPKL § 4, stk. 4. Se OPKL § 4, stk. 3, 4. pkt. 

Hvis SKAT efter OPKL § 4, stk. 3, 2. pkt. oplyser, at virksomhedens øvrige registreringer tillige inddrages, oplyses i meddelelsen endvidere, at virksomheden inden for fristen i 3. pkt. skal give SKAT meddelelse herom, såfremt de øvrige registreringer ønskes opretholdt. Se OPKL § 4, stk. 3, 5. pkt.

Brevet er et påkrav, og har derfor retsvirkning fra det tidspunkt, hvor det er kommet frem til virksomheden, dvs. når postbuddet har forsøgt at aflevere brevet. Virksomheden kan ikke ved at undlade at afhente brevet forhindre eller udsætte udløbet af 14-dages fristen. Det er ikke en betingelse, at virksomheden har fået kendskab til brevets indhold.

Meddelelse om, at registreringen eller registreringerne er inddraget, skal også sendes til virksomheden som anbefalet brev. Se OPKL § 4, stk. 3, 6. pkt. Det skal også fremgå af dette brev, at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3, og at ledelsen ved en fortsættelse af virksomheden vil hæfte for skatter og afgifter mv., jf. OPKL § 4, stk. 4. Se OPKL § 4, stk. 3, 7. pkt.

Hæftelsesgennembrud

Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget, hæfter for de skatter og afgifter efter opkrævningsloven, der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk. Se OPKL § 4, stk. 4.

SKAT kan vælge at rette kravet enten mod ledelsen eller mod virksomheden. Rettes kravet mod ledelsen, skal dette ske i en afgørelse. Denne afgørelse skal indeholde en opkrævning af de krav, der er opstået som følge af den uretmæssige videreførelse af virksomheden. Derudover skal den fastslå hæftelsen med henvisning til, at virksomhedens drift forsætligt eller groft er blevet videreført i strid med registreringsinddragelsen.

SKAT kan inddrive de solidariske pålagte tilsvar ved udlæg mv. efter SKINDL § 1.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.