Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.4.1 Inddragelse af registrering efter opkrævningsloven

Indhold

Afsnittet handler om konsekvensen af, at en igangværende virksomhed ikke stiller den krævede sikkerhed rettidigt.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Sikkerheden er ikke stillet rettidigt
  • Hæftelsesgennembrud
  • Påbud og daglige bøder.

Regel

Stiller virksomheden ikke den krævede sikkerhed rettidigt, inddrages virksomhedens registrering. Se OPKL § 11, stk. 9.

Ejeren eller den ansvarlige ledelse af en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, eller efter en eller flere andre skatte- og afgiftslove. Se OPKL § 11, stk. 11.

Ledelsen hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for tilsvar, der opstår som følge af uregistreret virksomhed efter en inddragelse. Det er en forudsætning, at ledelsens videreførelse af virksomheden er sket forsætligt eller groft uagtsomt. Se OPKL § 11, stk. 12.

Derudover kan ledelsen pålægges daglige bøder efter OPKL § 18 a. Se OPKL § 11, stk. 11.

Sikkerheden er ikke stillet rettidigt

Har SKAT stillet krav om sikkerhed for en igangværende virksomhed, se afsnit G.A.3.3.3 Sikkerhedsstillelse ved igangværende virksomhed om sikkerhedsstillelse, og har virksomheden ikke rettidigt stillet sikkerheden, inddrager SKAT virksomhedens registrering. Se OPKL § 11, stk. 9.

Inddragelsen vil gælde alle virksomhedens registreringsforhold, hvor opkrævningsloven er gældende, dvs.

Muligheden for at inddrage virksomhedens registrering kan i sjældne tilfælde udelukke den retlige interesse i en insolvent virksomheds konkurs. Se SKM2007.653.SKAT og afsnit G.A.3.4.1 Konkurs om konkurs.

Hvis virksomhedens registreringer er inddraget, fordi sikkerheden ikke er stillet rettidigt, kan virksomheden efterfølgende genregistreres. SKAT kan i denne forbindelse kræve en ny registreringsanmeldelse fra virksomheden og evt. træffe ny afgørelse om sikkerhedsstillelse, der kan afvige fra den afgørelse, der resulterede i inddragelsen.

Herudover kan registreringen (midlertidigt) inddrages for punktafgifter indtil sikkerheden stilles. Se nærmere nedenfor.

Hæftelsesgennembrud

Ledelsen i en virksomhed hæfter for tilsvar, der opkræves efter opkrævningsloven, når disse opstår som følge af den uregistrerede virksomhed, hvis ledelsen forsætligt eller groft uagtsomt starter eller fortsætter virksomheden på trods af, at registrering er nægtet eller inddraget efter OPKL § 11, stk. 9.

Ledelsens hæftelse for disse skatter og afgifter er personlig, ubegrænset og solidarisk. Se OPKL § 11, stk. 12. Afgørelsen om solidarisk hæftelse kan træffes administrativt.

SKAT kan inddrive de solidariske pålagte tilsvar ved udlæg mv. efter SKINDL § 1.

Påbud og daglige bøder

SKAT kan give ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden påbud om at efterleve forbuddet mod at fortsætte virksomheden, efter at registreringen er inddraget. SKAT kan desuden pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder efter OPKL § 18 a, indtil påbuddet efterleves.

Påbuddet skal

  • meddeles skriftligt
  • henvise til den eller de relevante regler
  • anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne
  • oplyse, at SKAT, hvis påbuddet ikke er efterlevet inden for en nærmere fastsat frist, kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se OPKL § 11, stk. 11.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.