Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.3.1.3 Fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet handler om fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Afsnittet indeholder:

  • Varsel om sikkerhedsstillelse
  • Afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Varsel om sikkerhedsstillelse

Når både de objektive og den subjektive betingelse for sikkerhedsstillelse er til stede, skal SKAT iagttage en bestemt varslingsprocedure over for virksomheden. Dette gælder, når  virksomheden inden for de seneste 12 afregningsperioder fire gange har betalt for sent og er i restance med mere end 50.000 kr efter OPKL § 11, stk. 1 litra a.

I denne situation skal SKAT sende et varsel, hvori virksomheden underrettes om, at der vil blive stillet krav om sikkerhed, hvis den undlader at betale restancen inden ti hverdage efter, den har modtaget brevet. Sikkerhedens størrelse bør også fremgå af varslet.

Hvis begrundelsen derimod er et af de øvrige numre i OPKL § 11, stilles der ikke formelt krav om varslingsbrev, men virksomheden bør dog have mulighed for at bringe forholdene i orden. Det betyder, at der også i disse tilfælde skal sendes varsel, medmindre der er tale om forhold, der i ganske særlig grad taler for en meget hurtig afgørelse.

Navnlig i situationen hvor en virksomhed, der som "missing trader" må forventes ikke at ville afregne momsen ved et indenlandsk salg af varer, der handles i en momskarrusel, vil en hurtig afgørelse om sikkerhedsstillelse være påkrævet for at undgå tab. I denne situation kan varslingsbrevet udelades. Der kan dog være pligt til partshøring som følge af FVL § 19.

Afgørelse om sikkerhedsstillelse

SKATs afgørelse om sikkerhedsstillelse skal ske i form af et rekommanderet brev. Se OPKL § 11, stk. 6, 2. pkt. Afgørelsen er et påbud og har derfor virkning fra det tidpunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab.

Afgørelsen skal ud over krav til begrundelse og lovhenvisninger oplyse om klageadgang samt uddybende oplyse, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning. 

Det skal desuden fremgå, at

  • undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget
  • en fortsættelse af virksomheden efter inddragelsen vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3
  • ejeren eller den ansvarlige ledelse kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11
  • ledelsen vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter efter OPKL § 11, stk. 12.

Se OPKL § 11, stk. 7. 

Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Det skal fremgå af afgørelsen, at sikkerheden skal stilles senest otte dage efter, at meddelelsen er kommet frem til modtageren. Denne ottedages frist kan i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvor virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det er praktisk umuligt at få fremsendt dokumentet inden for fristen.

Hvis virksomheden beder om at få forlænget fristen, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den inden for en meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed. SKAT skal altså ikke forlænge fristen, medmindre virksomheden inden for ottedages fristen dokumenterer eller i det mindste sandsynliggør, at den kan stille sikkerheden.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.