Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.3.1.3 Fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet handler om fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Afsnittet indeholder:

  • Varsel om sikkerhedsstillelse
  • Afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Varsel om sikkerhedsstillelse

Når både de objektive og den subjektive betingelse for sikkerhedsstillelse er til stede, skal SKAT iagttage en bestemt varslingsprocedure over for virksomheden. Dette gælder, når  virksomheden inden for de seneste 12 afregningsperioder fire gange har betalt for sent og er i restance med mere end 50.000 kr efter OPKL § 11, stk. 1 litra a.

I denne situation skal SKAT sende et varsel, hvori virksomheden underrettes om, at der vil blive stillet krav om sikkerhed, hvis den undlader at betale restancen inden ti hverdage efter, den har modtaget brevet. Sikkerhedens størrelse bør også fremgå af varslet.

Hvis begrundelsen derimod er et af de øvrige numre i OPKL § 11, stilles der ikke formelt krav om varslingsbrev, men virksomheden bør dog have mulighed for at bringe forholdene i orden. Det betyder, at der også i disse tilfælde skal sendes varsel, medmindre der er tale om forhold, der i ganske særlig grad taler for en meget hurtig afgørelse.

Navnlig i situationen hvor en virksomhed, der som "missing trader" må forventes ikke at ville afregne momsen ved et indenlandsk salg af varer, der handles i en momskarrusel, vil en hurtig afgørelse om sikkerhedsstillelse være påkrævet for at undgå tab. I denne situation kan varslingsbrevet udelades. Der kan dog være pligt til partshøring som følge af FVL § 19.

Afgørelse om sikkerhedsstillelse

SKATs afgørelse om sikkerhedsstillelse skal ske i form af et rekommanderet brev. Se OPKL § 11, stk. 6, 2. pkt. Afgørelsen er et påbud og har derfor virkning fra det tidpunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab.

Afgørelsen skal ud over krav til begrundelse og lovhenvisninger oplyse om klageadgang samt uddybende oplyse, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning. 

Det skal desuden fremgå, at

  • undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget
  • en fortsættelse af virksomheden efter inddragelsen vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3
  • ejeren eller den ansvarlige ledelse kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11
  • ledelsen vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter efter OPKL § 11, stk. 12.

Se OPKL § 11, stk. 7. 

Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Det skal fremgå af afgørelsen, at sikkerheden skal stilles senest otte dage efter, at meddelelsen er kommet frem til modtageren. Denne ottedages frist kan i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvor virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det er praktisk umuligt at få fremsendt dokumentet inden for fristen.

Hvis virksomheden beder om at få forlænget fristen, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den inden for en meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed. SKAT skal altså ikke forlænge fristen, medmindre virksomheden inden for ottedages fristen dokumenterer eller i det mindste sandsynliggør, at den kan stille sikkerheden.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.