Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.2.9 Forkortet afregning for selskabsskat og acontoskat

Hvis et selskab er i væsentlig restance med restskat, kan SKAT fremrykke forfaldstidspunktet for betaling af selskabsskatten. Se SEL § 30, stk. 6.

Restancen skal være mindst 100.000 kr, for at den kan anses for væsentlig. Det beror dog på en konkret vurdering, om restancen anses for væsentlig. Det vil sige, at hvis der er tale om et lille anpartsselskab med et tyndt kapitalgrundlag, vil en restance på 100.000 kr. formentlig være væsentlig, mens det for et stort aktieselskab med et solidt kapitalgrundlag formentlig ikke vil være en væsentlig restance.

En fremrykning af forfaldstiden betyder, at selskabets restskat forfalder til betaling samtidig med, at selvangivelsen skal indsendes til skattemyndighederne, dvs. senest seks måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL § 4, stk. 2. Restskatten skal altså indbetales senest den 20. i den måned, hvor selvangivelsen skal indsendes.

SKAT har mulighed for at tvangstilmelde selskaber, der ellers ikke er omfattet af acontoskatteordningen til denne, hvis de har væsentlig restance. Udgangspunktet er, at selskaber, hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, ikke omfattes af acontoskatteordningen.

Forfaldstidspunktet kan også fremrykkes for acontoskat, hvis selskabet har væsentlig restance vedrørende dette. Denne fremrykning har i realiteten dog kun betydning for 2. rate, fordi opgørelse og opkrævning først finder sted i februar med ordinær betaling i marts og november. Det er derfor ikke praktisk muligt at fremrykke 1. rate.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.