Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.2.3 Fremgangsmåde ved iværksættelse af forkortet afregning

Indhold

Afsnittet handler om fremgangsmåden ved forkortet afregning over for virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Varsel om forkortet afregning
  • Afgørelse om forkortet afregning.

Varsel om forkortet afregning

Når både de objektive og den subjektive betingelse for forkortet afregning er til stede, skal SKAT iagttage en bestemt varslingsprocedure over for virksomheden. Dette gælder, når  virksomheden inden for de seneste 12 afregningsperioder fire gange har betalt for sent og er i restance med mere end 50.000 kr. efter OPKL § 11, stk. 1 litra a.

I denne situation skal SKAT sende et varsel, hvori virksomheden underrettes om, at den vil blive kreditbegrænset, hvis den undlader at betale restancen inden ti hverdage efter, den har modtaget brevet. Det bør klart fremgå af varslet, hvilke konsekvenser sanktionen har for virksomheden, nemlig at momsen skal angives og betales månedsvist, senest 15 dage efter månedens udløb. Virksomheden bør samtidig have at vide, at den pålægges et gebyr på 65 kr. for hver indberetning.

Hvis begrundelsen derimod er et af de øvrige numre i OPKL § 11, stilles der ikke formelt krav om varslingsbrev, men virksomheden bør dog have mulighed for at bringe forholdene i orden. Det betyder, at der også i disse tilfælde skal sendes varsel, medmindre der er tale om forhold, der i ganske særlig grad taler for en meget hurtig afgørelse.

Overfor en "missing trader" i en momskarrusel, vil et pålæg om at anvende en forkortet afregningsperiode ikke have den ønskede tabsbegrænsende effekt. Overfor disse virksomheder bør kravet i stedet være sikkerhedsstillelse.

Afgørelse om iværksættelse af forkortet afregning

SKATs afgørelse om forkortet afregning skal ske i form af et anbefalet brev. Se OPKL § 11, stk. 6.

Afgørelsen er et påbud og har derfor virkning fra det tidpunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab.

Afgørelsen skal udover krav til begrundelse og lovhenvisninger oplyse om klageadgang samt uddybende oplyse, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning. Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Afgørelsen om forkortet afregning har virkning fra den 1. i den måned, der følger umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget afgørelsen.  Afgiften for en tidligere afgiftsperiode, hvor afgiften endnu ikke er angivet og betalt, skal angives og betales samtidig med afgiften for den første forkortede afgiftsperiode. Det gælder dog ikke, hvis momstilsvar for den tidligere afgiftsperiode skal angives og indbetales på et tidligere tidspunkt. I så fald skal disse "gamle" momstilsvar angives og indbetales på dette tidligere tidspunkt.

De nedenstående eksempler viser, hvordan afgørelsestidspunktet har indflydelse på de fremrykkede angivelses- og betalingsfrister for moms

Eksempel 1

Dato

Hvad sker

11/1 2011

Varsel om forkortet afregning sendes

4/2 2011

Konstateret ikke betalt

10/2 2011

Der træffes afgørelse om forkortet afregning, sendes som anbefalet brev

15/4 2011

Tilsvaret for marts måned (første kreditbegrænsede periode) skal angives og betales sammen med tilsvaret for januar og februar måned, (moms for 1. kvartal 2011 som ellers først skulle angives og betales 10/5).

10/5 2011

Normal angivelse og betaling af 1. kvartal 2011, men på grund af den forkortede afregning er tilsvarets angivelses- og betalingsfrist rykket frem til 15/4 2011.

Eksempel 2

Dato

Hvad sker

11/1 2011

Varsel om forkortet afregning sendes

28/1 2011

Konstateret ikke betalt

31/1 2011

Der træffes afgørelse om forkortet afregning, sendes som anbefalet brev -  det får virkning fra 1/3 2011 (fordi det tidligst kan være kommet frem 1/2).

10/2 2011

Normal angivelse og betaling af tilsvar for 4. kvartal 2010

15/4 2011

Tilsvaret for marts måned (første kreditbegrænsede periode) skal angives og betales sammen med tilsvaret for januar og februar måned (moms for 1. kvartal 2011 som ellers først skulle angives og betales 10/5).

10/5 2011

Normal angivelse og betaling af 1. kvartal 2011, men på grund af den forkortede afregning er tilsvarets angivelses- og betalingsfrist rykket frem til 15/4 2011.

Virksomheder, de er pålagt forkortet afgiftsperioder efter ML § 62, kan i stedet vælge at stille sikkerhed efter reglen i OPKL § 11, stk. 5. Hvis virksomheden efter denne sikkerhedsstillelse igen får restance, pålægges virksomheden forkortet afregningsperiode efter ML § 62, stk. 1.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.