Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.2.10 Forskudsregistrering

Indhold

Dette afsnit handler om korrekt forskudsregistrering for at forebygge restancer.

Afsnittet indeholder:

  • Korrekt forskudsregistrering
  • Forskudssystemet.

Korrekt forskudsregistrering

For at kildeskatteordningen kan fungere optimalt og som en samtidighedsskat, må forskudsregistrering af både indtægter og fradrag være så korrekt som mulig. Når årets betalte forskudsskat svarer til slutskatten, opstår der ikke skatterestance. Det er derfor udgangspunktet, at de foreløbige skattebeløb for den enkelte skattepligtige så vidt muligt skal svare til de skatter, der bliver opgjort efter kalenderårets udløb. En rigtig forskudsregistrering er en væsentlig forudsætning for at forebygge, at der opstår restskatter.

Korrekt forskudsregistrering, som behandles i det følgende, vedrører kun forebyggelse af restancer i form af personlige skatter, hvorved forstås B-skatter og restskatter. Forkert forskudsregistrering af B-skatteydere/selvstændigt erhvervsdrivende giver en særlig risiko for, at der oparbejdes restskatter af en anseelig størrelse. Hvis disse skatteydergrupper er forskudsregistreret for lavt, kan det medføre, at der opstår en stor restskat, som SKAT først får kendskab til, når selvangivelsen er indleveret, og årsopgørelsen foreligger. For lav forskudsregistrering for disse grupper resulterer typisk i restskatter på større beløb, end det er tilfældet for A-skatteydere, hvor der jo løbende indeholdes A-skat, men hvor indeholdelsen måske sker med for lav trækprocent.

Selvstændigt erhvervsdrivende (og borgere med B-indkomst, jf. KSL § 44) har senere selvangivelsesfrist i forhold til A-skatteydere, og derfor foreligger årsopgørelserne tilsvarende senere og dermed kan tidspunktet for, at en eventuel restskat kommer til inddrivelse blive udskudt.

Det er derfor af væsentlig betydning for at forebygge personskatterestancer for B-skatteydere/selvstændigt erhvervsdrivende, at forskudsregistreringen er korrekt, herunder at virksomhedens overskud er ansat realistisk.

Korrekt forskudsregistrering som forebyggende restancemiddel er en løbende vurdering af, om skatteyder skal beholde eller have ændret sin forskudsregistrering. Skatteyder kan bede om ændring af forskud, men SKAT kan også af egen drift ændre en forskudsregistrering, hvis SKAT vurderer, at de faktiske forhold, der er lagt til grund ved forskudsregistreringen, er væsentligt ændrede.

Forskudssystemet

I forskudssystemet er der indlagt følgende restanceforebyggende faciliteter:

  • Mulighed for at markere på alle forskudsbilleder, at der er personskatterestance med en minimumsgrænse, fastsat af SKAT
  • Mulighed for at forskudsmedarbejderen indberetter "kode for advis til inkassoafdelingen", så RIM får advis, når en skatteyder med restance får ændret sin forskudsregistrering, fx hvis en virksomhedsejer bliver lønmodtager, så der bliver mulighed for at foretage lønindeholdelse
  • Mulighed for at RIM kan lægge bemærkninger i forskudssystemets notatfelt, fx bemærkning om, at RIM skal underrettes, hvis forskudsregistreringen ændres, eller bemærkning om, at forskudsmedarbejderen skal være opmærksom på specielle forhold hos en skatteyder, fx forlange dokumentation.

SKAT kan ændre forskudsansættelsen, når der er nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige væsentligt fra det, der er lagt til grund ved forskudsansættelsen. Se KSL § 53.

Hvis en B-skatteyder/personligt erhvervsdrivende undlader at indbetale sine B-skatterater, bliver SKAT løbende opmærksom på restancen, når betalingsfristerne er overskredet. Disse restancer kan derfor inddrives løbende og vurderes i forhold til de restanceforebyggende midler, der er beskrevet i

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.