Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.2.10 Forskudsregistrering

Indhold

Dette afsnit handler om korrekt forskudsregistrering for at forebygge restancer.

Afsnittet indeholder:

  • Korrekt forskudsregistrering
  • Forskudssystemet.

Korrekt forskudsregistrering

For at kildeskatteordningen kan fungere optimalt og som en samtidighedsskat, må forskudsregistrering af både indtægter og fradrag være så korrekt som mulig. Når årets betalte forskudsskat svarer til slutskatten, opstår der ikke skatterestance. Det er derfor udgangspunktet, at de foreløbige skattebeløb for den enkelte skattepligtige så vidt muligt skal svare til de skatter, der bliver opgjort efter kalenderårets udløb. En rigtig forskudsregistrering er en væsentlig forudsætning for at forebygge, at der opstår restskatter.

Korrekt forskudsregistrering, som behandles i det følgende, vedrører kun forebyggelse af restancer i form af personlige skatter, hvorved forstås B-skatter og restskatter. Forkert forskudsregistrering af B-skatteydere/selvstændigt erhvervsdrivende giver en særlig risiko for, at der oparbejdes restskatter af en anseelig størrelse. Hvis disse skatteydergrupper er forskudsregistreret for lavt, kan det medføre, at der opstår en stor restskat, som SKAT først får kendskab til, når selvangivelsen er indleveret, og årsopgørelsen foreligger. For lav forskudsregistrering for disse grupper resulterer typisk i restskatter på større beløb, end det er tilfældet for A-skatteydere, hvor der jo løbende indeholdes A-skat, men hvor indeholdelsen måske sker med for lav trækprocent.

Selvstændigt erhvervsdrivende (og borgere med B-indkomst, jf. KSL § 44) har senere selvangivelsesfrist i forhold til A-skatteydere, og derfor foreligger årsopgørelserne tilsvarende senere og dermed kan tidspunktet for, at en eventuel restskat kommer til inddrivelse blive udskudt.

Det er derfor af væsentlig betydning for at forebygge personskatterestancer for B-skatteydere/selvstændigt erhvervsdrivende, at forskudsregistreringen er korrekt, herunder at virksomhedens overskud er ansat realistisk.

Korrekt forskudsregistrering som forebyggende restancemiddel er en løbende vurdering af, om skatteyder skal beholde eller have ændret sin forskudsregistrering. Skatteyder kan bede om ændring af forskud, men SKAT kan også af egen drift ændre en forskudsregistrering, hvis SKAT vurderer, at de faktiske forhold, der er lagt til grund ved forskudsregistreringen, er væsentligt ændrede.

Forskudssystemet

I forskudssystemet er der indlagt følgende restanceforebyggende faciliteter:

  • Mulighed for at markere på alle forskudsbilleder, at der er personskatterestance med en minimumsgrænse, fastsat af SKAT
  • Mulighed for at forskudsmedarbejderen indberetter "kode for advis til inkassoafdelingen", så RIM får advis, når en skatteyder med restance får ændret sin forskudsregistrering, fx hvis en virksomhedsejer bliver lønmodtager, så der bliver mulighed for at foretage lønindeholdelse
  • Mulighed for at RIM kan lægge bemærkninger i forskudssystemets notatfelt, fx bemærkning om, at RIM skal underrettes, hvis forskudsregistreringen ændres, eller bemærkning om, at forskudsmedarbejderen skal være opmærksom på specielle forhold hos en skatteyder, fx forlange dokumentation.

SKAT kan ændre forskudsansættelsen, når der er nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige væsentligt fra det, der er lagt til grund ved forskudsansættelsen. Se KSL § 53.

Hvis en B-skatteyder/personligt erhvervsdrivende undlader at indbetale sine B-skatterater, bliver SKAT løbende opmærksom på restancen, når betalingsfristerne er overskredet. Disse restancer kan derfor inddrives løbende og vurderes i forhold til de restanceforebyggende midler, der er beskrevet i

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.