Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.1.6 Konsekvensen af, at sikkerheden ikke stilles

Indhold

Afsnittet handler om konsekvenserne af, at sikkerheden ikke stilles, fx strafansvar eller hæftelsesansvar for ledelsen, daglige bøder eller nedlæggelse af fogedforbud

Afsnittet indeholder:

 • Nægtelse af registrering
 • Forbud mod indledning af virksomhedens drift
 • Strafansvar
 • Ledelsens hæftelsesansvar
 • Påbud og daglige bøder
 • Nedlæggelse af midlertidig afgørelse om forbud og påbud
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Nægtelse af registrering

Stilles sikkerheden efter OPKL § 11, stk. 2, ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering. Se OPKL § 11, stk. 9, 2. pkt.

Meddelelse om, at registreringen er nægtet, skal tilsendes virksomheden ved rekommanderet brev, der desuden skal oplyse, at

 • en fortsættelse af virksomheden efter registreringsnægtelsen vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3
 • ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden ved en fortsættelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11
 • ledelsen hæfter for skatter og afgifter mv. efter OPKL § 11, stk. 12.

Forbud mod indledning af virksomhedens drift

Ejeren eller den ansvarlige ledelse af en virksomhed må ikke indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er nægtet efter OPKL § 11, stk. 9, eller en eller flere andre skatte- og afgiftslove. Se OPKL § 11, stk. 11.

Strafansvar

Hvis virksomheden er nægtet registrering efter opkrævningsloven, er det strafbart at drive virksomheden. Efter OPKL § 17 kan overtrædelsen straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre forholdet kan henføres til straffelovens § 289, der har en strafferamme på 8 år.

Hvis SKAT vurderer, at virksomheden skal strafforfølges, fordi den fortsætter med at drive virksomhed, selvom den er nægtet registrering, skal der gennemføres kontrol i virksomheden og foretages ansvarsvurdering på samme måde som i andre uregistrerede virksomheder.

Ledelsens hæftelsesansvar

Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter opkrævningslovens bestemmelser, hæfter for de skatter og afgifter, der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Den solidariske hæftelse kan pålægges administrativt med hjemmel i OPKL § 11, stk. 12. Det betyder, at SKATs pantefogeder  kan foretage udlæg hos de personer, der er gjort hæftelsesansvarlige efter OPKL § 11.

Påbud og daglige bøder

SKAT kan give ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden påbud om at efterleve forbuddet mod at indlede virksomhedens drift, efter at registreringen er nægtet. SKAT kan desuden pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder efter OPKL § 18 a, indtil påbuddet efterleves.

Påbuddet skal

 • meddeles skriftligt
 • henvise til den eller de relevante regler
 • anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne
 • oplyse, at SKAT, hvis påbuddet ikke er efterlevet inden for en nærmere fastsat frist, kan pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se OPKL § 11, stk. 11.

Nedlæggelse af midlertidig afgørelse om forbud og påbud

Fortsætter virksomheden, selvom registrering er nægtet, kan det overvejes at bede fogedretten om at nedlægge midlertidig afgørelse om forbud og påbud mod virksomhedens drift. Se afsnit G.A.3.5.3 Midlertidige afgørelser om forbud og påbud..

Se fx SKM2007.260.BR, der dog omhandler et fogedforbud på baggrund af en nægtelse af registrering efter den ophævede bestemmelse i OPKL § 11 a. Se også SKM2014.644.VLR, der dog udtaler, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud efter de tidligere regler herom ikke var opfyldte, blandt andet fordi fogedforbuddet først blev begæret ca. et år efter at SKAT blev opmærksom på, at virksomheden drev uregistreret virksomhed.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2014.644.VLR

Virksomheden A fortsatte med at drive registreringspligtig virksomhed efter SKAT havde inddraget virksomhedens registreringer. A forklarede, at han i 2010 var i tvivl om, hvilke leverancer der efter momsloven var momspligtige, og at han bl.a. søgte tvivlen afklaret ved henvendelse til SKAT, herunder ved e-mailkorrespondance med en skattemedarbejder.

Retten lagde til grund, at A drev uregistreret registreringspligtig virksomhed i en periode i 2010. Uanset om det var begrundet i berettiget tvivl om momsreglerne, finder landsretten det ikke sandsynliggjort, at A på tidspunktet for fogedforbuddet havde til hensigt at drive uregistreret registreringspligtig virksomhed. Betingelserne i dagældende retsplejelovs § 642, nr. 2, for nedlæggelse af fogedforbud var derfor ikke opfyldt.

Henset til karakteren af det forbud, som SKAT ønskede nedlagt, samt til at der forløb mere end 1 år, fra SKAT blev opmærksom på, at A i 2010 havde drevet uregistreret registreringspligtig virksomhed, til foged forbudsbegæring blev indgivet, finder landsretten, at SKAT ikke har godtgjort eller sandsynliggjort, at formålet med forbudsbegæringen ville have været forspildt, såfremt man havde gjorde sin ret gældende ved almindelig rettergang. Betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud i dagældende retsplejelovs § 642, nr. 3, var derfor heller ikke opfyldt.

SKM2007.260.BR

Et revisonsfirma stillede ikke den krævede sikkerhed efter (den nu ophævede) OPKL § 11 a. Selskabet blev nægtet registrering. Trods dette fortsatte virksomheden med at drive virksomhed. Der blev derfor nedlagt fogedforbud mod at drive registreringspligtig virksomhed  

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.