Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.1.3 Fremgangsmåde ved forkortet afregning eller sikkerhedsstillelse

SKAT skal træffe afgørelse om forkortet afregning eller sikkerhedsstillelse indenfor en tidsfrist på 14 hverdage efter, at virksomheden har anmeldt sig til registrering.

I forhold til tidsfristen for at stille krav om forkortet afregning eller sikkerhed som betingelse for registrering, skal de 14 hverdage regnes fra det tidspunkt, hvor registreringsanmodningen var korrekt udfyldt og kommet frem til Erhvervsstyrelsen.

Hvis registreringsanmeldelsen ikke er udfyldt korrekt, skal blanketten

  • hurtigst muligt og
  • senest inden 14 dage fra modtagelsen

sendes tilbage til anmelderen med bemærkning om, hvilke yderligere oplysninger, der kræves for at kunne vurdere sagen. Det skal fremgå af det medfølgende brev, at registreringsanmeldelsen først kan godkendes, når denne igen er modtaget og indeholder de manglende oplysninger. Det er først fra dette tidspunkt, 14-dages fristen skal regnes.

Vær opmærksom på at en opfordring fra SKAT til at indsende budget for at beregne sikkerhedens størrelse ikke betyder, at 14-dages fristen forlænges. Dette skyldes, at indsendelse af budget ikke er en pligtmæssig oplysning i forbindelse med registreringsanmeldelse.

Hvis virksomheden i forbindelse med registreringsanmeldelsen har begået svig eller lignende, vil virksomheden ikke kunne påberåbe sig 14-dages fristen. Det formodes, at registrering af en virksomhed, opnået ved svig eller som resultat af en anden ugyldighedsgrund kan tilsidesættes som en nullitet.

SKATs afgørelse er et påbud

SKATs afgørelse om forkortet afregning eller sikkerhedsstillelse er et påbud. Det har derfor virkning fra det tidspunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab. Det betyder også, at den pågældende ikke kan påberåbe sig, at SKAT har overskredet fristen, hvis påbuddet er kommet frem rettidigt, men han faktisk først har fået kendskab til det efter fristens udløb. Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Påbuddet skal sendes inden for tidsfristen som anbefalet brev. Det skal fremgå af brevet, at virksomheden ikke kan registreres, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles, og at det så vil være strafbart at drive virksomheden. Det skal også fremgå af brevet, at ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11, og vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter mv. efter OPKL § 11, stk. 12.

Frist til at stille sikkerhed

Virksomheden skal have en frist på 8 dage til at stille sikkerheden. Denne frist kan dog i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvis virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det praktisk ikke er muligt at få fremsendt dokumentet indenfor fristen.

Hvis virksomheden indenfor fristen beder om en forlængelse, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den indenfor meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed. 

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.