Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.3.6 Notering af transporten

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan transporter, som er anmeldt over for SKAT, skal noteres og behandles.

Afsnittet indeholder:

  • Fremgangsmåden ved noteringen af transporten
  • Samarbejde med skattecentrene
  • Udbetaling i henhold til transporten.

Fremgangsmåden ved noteringen af transporten

Hvis transporten opfylder de opstillede krav, skal transporten noteres. Registreringen i Det Centrale Fordringsregister skal så vidt muligt ske samme dag, som SKAT modtager anmeldelsen af transporten. Se afsnit 2.2 i vejledningen til Det Centrale Fordringsregister for selve registreringen.

At SKAT noterer transporten betyder, at transporten vil blive respekteret af myndighederne.

Efter transporten er noteret, udfærdiger SKAT en meddelelse til anmelderen af transporten om, at noteringen har fundet sted. Er det originale transportdokument sendt til SKAT ved anmeldelsen, sendes dokumentet anbefalet til anmelderen sammen med meddelelsen om, at noteringen har fundet sted. Kopi af det originale transportdokument indscannes på sagen.

Genpart af meddelelsen om notering sendes til transportgiveren og transporthaveren.

Det skal angives, hvornår anmeldelsen er modtaget samt hvilken dag, den er noteret. Dette har betydning for transportens prioritetsstilling i forhold til andre civilretlige krav, fordi transporten ikke har gyldighed mod transportgiverens kreditorer og øvrige aftaleerhververe efter GBL § 31, før der er sket denunciation over for fordringsdebitor. Klokkeslættet skal også noteres, fordi den transporthaver, der får noteret sin transport før en eventuel anden, vinder primær ret til fordringen.

Hvis der er noteret andre anmeldte rettigheder i samme aktiv, underrettes transporthaveren om prioritetsstillingen.

I samtlige noteringsmeddelelser tages der desuden forbehold om modregning med statens krav på transportgiveren. SKAT skal derfor ved notering af transporterne tage forbehold om, at krav fra staten, der er stiftet inden modtagelse af eller formodning om transporten, vil blive modregnet inden udbetalingen.

Eksempel: forbehold om modregning

Et forbehold kan fx formuleres således:

"Der tages forbehold for modregning for øvrige statskrav samt krav, der måtte være berettigede hertil efter dansk rets almindelige regler for modregning."

"Skat-markering"

Når der skal foretages en manuel behandling hos SKAT, så der ikke først sker automatisk afskrivning, har SKAT mulighed for at indsætte en "Skat-markering". Det bevirker, at alle beløb, der ellers går i automatisk kontering, herunder negative momsangivelser, overføres til SKAT til manuel behandling.

I noteringsmeddelelsen skal der for transport i negative afgiftstilsvar anføres, at fordringen først kan opgøres, når afgiftsangivelserne er modtaget og godkendt af SKAT.

Hvis transportgiveren har toldkredit, og det transporterede beløb er en godtgørelse eller regulering af told- og forbrugsafgifter, som anført i TDL § 36, gøres der i noteringsmeddelelsen opmærksom på, at udbetalingen vil finde sted i overensstemmelse med de i TDL § 36 fastsatte regler.

Samarbejde med skattecentrene

Vedrører sagen transport i overskydende skat inden indkomstårets udløb, og er der tale om en tilbagebetaling efter KSL § 55, underrettes det skattecenter, som er berettiget til at ændre skyldnerens (transportgivers) forskudsregistrering.

SKAT har ansvaret for og sletter de civilretlige krav i Det Centrale Fordringsregister.

Udbetaling i henhold til transporten

SKAT er afregningsmyndighed for udbetaling af beløb i henhold til transport i overskydende skat og negative afgiftstilsvar mv. eller øvrige krav, der opkræves af RIM.

Hvis transporten opfylder betingelserne i afsnit G.A.3.2.2.3.3 Formelle krav til transporten og G.A.3.2.2.3.4 Indholdsmæssige krav til transporten, kan betaling med frigørende virkning kun ske til transporthaveren.

Er der kun givet transport for en del af fordringen, har transporthaveren kun krav på det transporterede beløb, mens det overskydende beløb skal udbetales til transportgiveren.

Hvis transportgiver har givet transport til flere transporthavere, fikseret til bestemte beløb af fordringen, og disse transporter tilsammen udgør et mindre beløb end transportgivers fordring, skal det overskydende beløb også udbetales til transportgiveren.

Hvis der er givet transport til dækning af et bestemt beløb med tillæg af påløbne renter fra et nærmere angivet tidspunkt, skal transporthaver og transportgiver erklære sig enige i SKATs renteberegning, inden beløbet udbetales.

Er transporten ikke anmeldt over for SKAT, kan betalingen ske med frigørende virkning til transportgiveren, medmindre SKAT på anden måde har fået kendskab til transporten. Se GBL § 29. I så fald stilles udbetalingen i bero, indtil der fremkommer en skriftlig erklæring fra parterne om, hvem fordringen tilhører. Eventuelt kan der fastsættes en frist på otte dage til at komme med den nævnte erklæring. Eventuelle udbetalinger kan deponeres efter deponeringsloven.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.