Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.3.5 Afvisning af transporten

Hvis transporten ikke opfylder de krav, som er nævnt i afsnit G.A.3.2.2.3.4 Indholdsmæssige krav til transporten "Indholdsmæssige krav til transporten", skal transporten afvises af SKAT. Dette gælder fx, hvis transporten er givet inden udløbet af den periode, transporten vedrører. Hvis transporthaver ønsker at få noteret en transport i den foreliggende situation, må transporthaver indhente en ny transport, når perioden er udløbet. Se fx SKM2015.158.SANST.

SKAT skal returnere dokumenterne til anmelderen og angive årsagen til afvisningen. I forbindelse med afvisningen skal der gives klagevejledning til Landsskatteretten.

Hvis transporten sendes på ny i berigtiget stand, og den herefter kan noteres, skal den noteres i Det Centrale Fordringsregister fra det tidspunkt, den opfyldte formkravene, dvs. ikke fra det første anmeldelsestidspunkt.

Hvis transporten ikke opfylder mindre væsentlige formkrav, som ikke berører dens gyldighed, kan SKAT notere transporten og samtidig meddele anmelderen, at noteringen sker under forudsætning af, at der inden en nærmere fastsat frist sker berigtigelse af de manglende formkrav. I disse tilfælde skal SKAT meddele, at hvis berigtigelsen ikke er sket inden en nærmere angivet frist, vil fordringen blive slettet fra registret. Sådanne sager, der registreres foreløbigt, skal registreres i Det Centrale Fordringsregister så der ikke sker fejludbetalinger, hverken til anmelderen eller til transportgiveren.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2015.158.SANST

En privat kreditor havde ved skifteretten foretaget udlæg i hans debitors overskydende skat, og anmodede herefter SKAT om at notere overdragelsen.

SKAT afviste dette, idet noteringen af overdragelsen efter SKATs opfattelse havde formelle mangler. Afvisningen blev herefter indbragt for Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen udtalte, at retten som udgangspunkt kun kan behandle klager over afgørelser af offentligretlig karakter, jf. skatteforvaltningslovens §§ 11, 35 a og 35 b.

Skatteankestyrelsen udtalte, at SKATs notering af udlæg/afvisning af notering af udlæg kan ikke anses som en offentlig retsakt, men må anses som en privatretlig disposition, hvorved SKAT - i lighed med andre, herunder private fordringsdebitorer - noterer transport i tilgodehavender.

SKATs afgørelser vedrørende notering eller afvisning af notering af udlæg i en fordring (overskydende skat) ansås for at være af privatretlig karakter.

Skatteankestyrelsen afviste derfor at behandle klagen.

Retten udtalte afslutningsvist, at der ikke i skatteforvaltningsloven er belæg for at antage, at Skatteankestyrelsen er klagemyndighed for SKATs afgørelser af privatretlig karakter.

Skatteankestyrelsen ikke klageinstans for SKATs afvisning af at notere en transport/overdragelse.

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.