Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.3.4 Indholdsmæssige krav til transporten

Indhold

Dette afsnit handler om de indholdsmæssige krav, der stilles til transporter.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til transportens omfang
 • Transporter på overskydende skat og AM-bidrag modtaget senest den 6. oktober 1999
 • Transporter af krav på moms modtaget senest den 6. oktober 1999
 • Transporter modtaget efter den 6. oktober 1999
 • Dateringer på transporter
 • Transporter i frivillige forlig
 • Udlæg i overskydende skat
 • Transport i forbindelse med afmeldelse af virksomhed
 • Transporter efter 1. januar 2005
 • Anmeldelse af transporter over for SKAT
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Krav til transportens omfang

Transporter af krav på negativ moms, overskydende skat mv., samt udbetaling af punkt- og miljøafgifter kan ikke overdrages eller borttransporteres til tredjemand før udløbet af den afregningsperiode, de enkelte skatter mv. vedrører. Se KSL § 62, stk. 5, og OPKL § 13 og § 20, stk. 6.

Hvis virksomheden eller skatteyderen overdrager kravene inden udløbet af den afregningsperiode, kravet vedrører, er aftalen ugyldig. For at være gyldig skal en transport derfor være indgået, efter at den periode, som kravet vedrører, er udløbet. Kravet er først stiftet ved periodens udløb. Formålet med bestemmelserne er derfor at afskære gyldigheden af tidsubegrænsede transporter, dvs. transporter der vedrører fremtidige krav. Ved en tidsubegrænset transport ville RIMs mulighed for modregning som følge af GBL § 28 være begrænset til de restancer, der bestod på tidspunktet, hvor RIM får kendskab til transporten.

Bestemmelsen i OPKL § 13 omfatter krav på udbetalinger efter OPKL § 12, som omhandler negative tilsvar, der stammer fra en afregningsperiode.

De såkaldte eksportgodtgørelser efter REGAL § 7 b kan fx ikke siges at vedrøre en afregningsperiode, da de udbetales efter en konkret ansøgning. OPKL § 13 kan derfor alene omfatte disse eksportgodtgørelser og andre krav, der ikke stammer fra en afregningsperiode, hvis det fremgår af andre regler, at de skal være omfattet af bestemmelsen i OPKL § 13. En sådan regel findes for eksportgodtgørelser i REGAL § 7 c, stk. 2, 2. pkt., hvorefter udbetalingen sker efter opkrævningsloven, hvis ejeren er omfattet af denne lov. OPKL § 13 henviser til udbetalingsreglen i § 12, hvorfor disse krav på eksportgodtgørelse omfattes af § 13. Det reelle indhold i OPKL § 13 er, at krav efter § 12 først kan overdrages, når kravet er stiftet. Kravet på eksportgodtgørelse stiftes først, når told- og skatteforvaltningen har godkendt ansøgningen herom, jf. REGAL § 7 c. For ejere omfattet af opkrævningsloven kan der derfor ikke noteres tidsubegrænsede transporter på eksportgodtgørelse.

Ifølge OPKL § 13, stk. 2, kan derudover alene en positiv saldo (kreditsaldo) overdrages. Ejere omfattet af opkrævningsloven kan derfor alene overdrage den del af eksportgodtgørelsen, der resulterer i en kreditsaldo efter OPKL § 16 a, stk. 2, 2. pkt.

Kravene til transportens omfang er gældende for transporter, hvor meddelelse er kommet frem til SKAT efter den 6. oktober 1999. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2000.

Nedenfor gennemgås behandlingen af transporter i forhold til de enkelte typer af krav, der er givet transport i, og til tidspunktet for underretningen om transporten.

Transporter på overskydende skat og AM-bidrag modtaget senest den 6. oktober 1999

Transporter i fremtidige krav på overskydende skat og AM-bidrag, som SKAT har modtaget senest den 6. oktober 1999, skal respekteres af SKAT. Se TfS 2003, 223 ØLD. SKATs modregningsret var tidligere begrænset som følge af reglen i GBL § 28. Se afsnit G.A.3.1.4 Modregning om mulighederne for modregning efter GBL § 28.

SKAT skal med andre ord respektere den noterede transport, men SKAT skal derimod ikke længere respektere transportens forrang i forhold til SKATs modregningsret.

Fra den 1. januar 2005 har SKAT ret til at foretage modregning over for den oprindelige rettighedshaver (transportgiver) uden hensyn til overdragelsen. Den tidsubegrænsede transport skal på den måde fremover respektere statens modregningsret, men ikke øvrige senere stiftede rettigheder over den overskydende skat. Se KSL § 62, stk. 5.

Transporter af krav på moms modtaget senest den 6. oktober 1999

Indtil den 6. oktober 1999 har det tidligere ToldSkat, nu SKAT, accepteret tidsubegrænsede transporter i virksomheders krav på negativ moms. Sådanne transporter skal stadig respekteres.

Angående disse transporter er SKATs modregningsret underlagt de almindelige bestemmelser i GBL § 28. Se afsnit G.A.3.1.4 Modregning om modregning.

Transporter modtaget efter den 6. oktober 1999

Transporter, som SKAT modtager efter den 6. oktober 1999, skal kun accepteres, hvis transporten er givet til transporthaveren efter udløbet af den periode, som kravet vedrører. Det er fastslået, at indkomståret er udeleligt, ligesom kravet på indkomstskatten (herunder overskydende skat) stiftes ved indkomstårets udløb. Se UfR 1985, 619 HD.

Er transporten givet før indkomstårets eller afgiftsperiodens udløb, er denne ugyldig, selvom SKAT har modtaget transporten efter periodens udløb.

For overskydende skat vil kravet først kunne overdrages til tredjemand efter det pågældende indkomstårs udløb. Transporter for indkomståret 2000 kan derfor først gives til transporthaver fra og med den 1. januar 2001. For overdragelse af krav på negativ moms gælder det, at transporten skal være givet efter afgiftsperiodens udløb. Datoen for transportgiverens underskrift vil være vejledende for, hvornår transporten er givet.

Transporter, som opfylder kravene i afsnit

 • G.A.3.2.2.3.2 om krav, der kan gives transport i
 • G.A.3.2.2.3.3 om de formelle krav og
 • G.A.3.2.2.3.4 om de indholdsmæssige krav

skal noteres, og SKATs eventuelle modregningsret skal ske i respekt af GBL § 28. Se afsnit G.A.3.1.4 Modregning. SKAT bør dog tage forbehold for modregningsretten efter GBL § 28.

Transport af krav efter KSL § 55

For anmodning om fremskyndet tilbagebetaling efter KSL § 55 kan skatteyderen overdrage kravet i perioden fra fremsættelsen af anmodningen, til eventuel udbetaling sker. Selve overdragelsen af kravet skal dog ske senest samtidigt med anmodningen om tilbagebetaling efter KSL § 55. Overdragelsen får dog ikke virkning, hvis udbetalingen nægtes.

Dateringer på transporter

For dateringer på transporter i krav omfattet af de særlige regler nævnt i dette afsnit, er datoen for transportgiverens underskrift vejledende. Det vil sige, at SKAT også kan inddrage andre momenter, der taler for, at transporten er givet efter indkomstårets eller afregningsperiodens udløb. Som bestemmelserne er formuleret i opkrævningsloven og kildeskatteloven, stilles der ikke særlige formkrav til selve dateringen, men det forudsættes, at transportdokumentet er dateret.

Transporter i frivillige forlig

I visse tilfælde kan der i et frivilligt forlig om betaling af en gæld være indføjet en aftale om, at forliget fx er en aftale om overdragelse af overskydende skat til kreditor. I sådanne tilfælde kan der opstå spørgsmål om rækkevidden af disse transporter.

Forliget med transporten indeholder fx følgende formulering: "[Transportgiver] overdrager krav på overskydende skat for tidligere, indeværende og fremtidige indkomstår" - en såkaldt tidsubegrænset transport.

Hvis transporten er modtaget i det tidligere ToldSkat, nu SKAT, senest den 6. oktober 1999, gælder de regler, der er beskrevet i dette afsnit, hvorefter transporterne skal respekteres, dog med respekt af den beskrevne overgangsregel.

Hvis transporten er modtaget efter den 6. oktober 1999, kan transporten ikke accepteres af SKAT, for så vidt angår transport i kravet vedrørende det indkomstår, hvori transporten modtages og fremtidige indkomstår. Transporten er fremtidig for disse indkomstår og derfor ugyldig.

Angående de tidligere indkomstår, dvs. indkomstår, der på tidspunktet for meddelelsen af transporten er udløbet, kan der noteres en transport.

At en del af transporten i det frivillige forlig anses for at være ugyldig, mens en anden del af transporten er gyldig, er en følge af, at der som udgangspunkt kun ses bort fra den del af aftalen, der er ugyldig.

Vil transporthaver gøre aftalen om transport gældende over for SKAT for det indkomstår, hvori det frivillige forlig er indgået, kan transporthaver genfremsende transporten i det efterfølgende indkomstår sammen med en ny aftale med skatteyderen om, at transporten skal gælde for det omhandlede skatteår. Den nye aftale skal være indgået efter udløbet af det indkomstår, den vedrører.

Eksempel

Et forlig med en transport blev meddelt transporthaver i november 2005. Her må SKAT notere transporten for eventuelle udbetalinger af overskydende skat relateret til indkomstår 2002, 2003 og 2004, mens transporten i overskydende skat for 2005 (indeværende år på tidspunktet for meddelelsen af transporten) og fremtidige indkomstår er ugyldig.

Udlæg i overskydende skat

Udlæg i simple fordringer mod SKAT kan først ske, når kravet er stiftet. Dette skyldes, at udlæg ikke kan foretages i fremtidige erhvervelser. Se RPL § 508. Et krav på overskydende skat er først stiftet, når indkomståret er udløbet. Er indkomståret identisk med kalenderåret, er et evt. krav på overskydende skat først stiftet den 1. januar efter indkomståret, og derfor kan der tidligst denne dag foretages udlæg i fordringen. Et krav på negativ moms er tilsvarende først stiftet, når afgiftsperioden er udløbet. Et evt. krav på negativ moms for 1. kvartal er derfor først stiftet den 1. april, hvorfor der tidligst på dette tidspunkt kan foretages udlæg i fordringen.

Transport i forbindelse med afmeldelse af virksomhed

Hvis en virksomhed ophører med at drive virksomhed, kan det forekomme, at virksomheden afmeldes midt i en afregningsperiode.

SKAT kan acceptere en transport i fx negativ moms, som er meddelt transporthaveren efter virksomhedens afmeldelse fra momsregistrering, selv om dette forhold finder sted midt i den ordinære afregningsperiode.

Spørgsmålet relaterer sig fx til virksomheder med halvårlig afregning efter ML § 57, stk. 4. En virksomhed bliver afmeldt midt i perioden, og inden udløbet af den ordinære afregningsperiode meddeles transport i den negative moms, der eventuelt opstår i perioden indtil virksomheden bliver afmeldt. Afgiftsperioden må her anses for udløbet ved virksomhedens afmeldelse fra momsregistrering, hvorfor transporten kan noteres af SKAT.

Transporter efter 1. januar 2005

I forbindelse med vedtagelse af

 • lovændringerne til KSL § 62, stk. 5 (lov 1999-20-12 nr. 947)
 • opkrævningsloven

er der indsat en overgangsregel for transporter.

Efter lovændringen angår bestemmelserne transporter, der i løbet af 1999 er kommet frem til SKAT senest den 6. oktober 1999, og som derfor er gyldige for fremtidige transporter. Se lov 1999-20-12 nr. 947 § 7, stk. 4, og OPKL § 20, stk. 6. Reglen betyder, at RIM efter den 1. januar 2005 kan foretage modregning efter de almindelige modregningsregler over for den oprindelige rettighedshaver uden hensyn til overdragelsen. Se afsnit G.A.3.1.4 Modregning om modregning.

Indtil 1. januar 2005 skal disse transporter fuldt ud respekteres af SKAT i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før den 1. januar 2000.

Under ganske særlige omstændigheder kan SKAT dispensere fra bestemmelsen om ikrafttrædelse. Se lov 1999-20-12  nr. 947 § 7, stk. 4. Overgangsbestemmelsen er navnlig indsat for at undgå, at der kan rejses spørgsmål om ekspropriation som følge af, at forslaget griber ind i civilretligt gyldige aftaler. Blandt andet i lyset af den fastsatte overgangsperiode på fem år må det antages, at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne blive tale om at anvende dispensationsmuligheden.

Anmeldelse af transporter over for SKAT

Man kan anmelde en transport ved at sende det originale transportdokument eller en bekræftet kopi heraf. Ved underskriften indestår man for, at indholdet af kopien er i overensstemmelse med det originale transportdokument.

Transporten skal være ledsaget af en følgeskrivelse eller en påtegning på selve transportdokumentet, der har karakter af en denunciationsskrivelse over for SKAT som fordringsdebitor.

Anmeldelse af transporter pr. mail eller telefax må efter omstændighederne accepteres. SKAT skal dog meddele transporthaveren, at notering af transporten sker under forudsætning af, at der inden en nærmere fastsat frist fremsendes et originalt transportdokument eller en bekræftet kopi.

Ved notering af transporten er klokkeslættet for modtagelse af transporten afgørende for prioritetsstillingen i forhold til, hvem der har førsteprioritet til fordringen. Andre rettigheder over fordringen, der modtages efter den primært berettigede transporthaver vil få sekundær ret til fordringen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1985, 619 HD

Dommen fastslår, at indkomståret er udeleligt. Skatten opgøres således på grundlag af de samlede skatteudløsende begivenheder for hele indkomståret, medmindre der er særlig hjemmel for kortere eller længere indkomstperioder. Et skattekrav er derfor først opstået ved indkomstårets udløb.

 

 

Landsretsdomme

TfS 2003, 223 ØLD

Transporter i fremtidige krav på overskydende skat og AM-bidrag, som SKAT modtog senest den 6. oktober 1999, hvor kildeskattelovens forbud mod transport af fremtidige krav på tilbagebetaling trådte i kraft, skal respekteres af SKAT.

 

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.