Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.1.7 Justifikationssagen

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af justifikationssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Arresten er foreløbig i den forstand, at arresten, medmindre skyldneren frafalder det under selve arrestforretningen, skal følges op af en justifikationssag. En justifikationssag er en retssag, hvor det afgøres, om arresten er foretaget med rette.

Justifikationssagen skal anlægges inden en uge efter arresten. Se RPL § 634, stk. 1. Sagen skal anlægges ved de almindelige domstole. Hvis der er tale om, at der allerede verserer en retssag om det krav, som arresten vedrører, skal sagen dog anlægges ved den samme domstol, som behandler retssagen om kravet. Der skal i den forbindelse anlægges en særskilt arrestsag. Det er derfor ikke nok at nedlægge en påstand om stadfæstelse af arresten i den verserende retssag. Se UfR 2006.2082/3H.

Under justifikationssagen skal det afgøres, om arresten er lovligt foretaget. Der kan under sagen også ske en egentlig prøvelse af kravet, hvis der er tvist om kravets eksistens eller størrelse. Dog kan fx et skattekrav, der ikke er endeligt, fordi det er under administrativ påklage, almindeligvis ikke efterprøves. Se SFL § 48, stk. 1. Se også TfS 1988.2.ØL.

Der skal anlægges justifikationssag, selv om arresten er afværget ved sikkerhedsstillelse efter reglen i RPL § 630.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 2006.2082/3H

Højesteret fastslog, at der skulle ske ophævelse af en foretaget arrest, da der ikke inden en uge efter foretagelsen af arresten var anlagt arrestsag.

En påstand om stadfæstelse af arresten, der blev fremsat under en verserende retssag om det krav, for hvilken arresten blev gjort, var ikke tilstrækkelig.

Højesterets afgørelse var en stadfæstelse af landsrettens afgørelse. Se UfR 2006.391.Ø.

Landsretsdomme

TfS 1988.2.ØL

Landsretten fastslog, at en verserende justifikationssag vedrørende en foretagen arrest for et endnu ikke endeligt skattekrav ikke medfører, at spørgsmålet om skatteansættelsen skal behandles af domstolen i forbindelse med justifikationssagen uden om den i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) foreskrevne procedure. statsskatteloven § 42 kunne ikke føre til et andet resultat.

Sagen blev derfor udsat, indtil der forelå en endelig administrativ afgørelse om ansættelsen af sagsøgtes skattepligtige indkomst og formue.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.