Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.1.6 Rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse

Indhold

Dette afsnit beskriver rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Hvis der er tale om, at en kreditor opnår arrest på grundlag af et krav, som efterfølgende viser sig ikke at eksistere, skal kreditor betale skyldneren erstatning for tab og tort. Se RPL § 639, stk. 1. Se fx TfS 2000.995.ØLD og SKM2013.146.ØLR.

Inden arrestforretningen påbegyndes eller arrest foretages, kan fogedretten derfor bestemme, at rekvirenten, dvs. den, der begærer arresten foretaget, som betingelse for arrestens foretagelse skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres skylderen ved arresten. Se RPL § 629.

Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og størrelse. Se RPL § 629, stk. 2.

Hvis der er tale om, at rekvirenten er en offentlig myndighed, er sikkerhedsstillelse dog overflødig. Se UfR 1983.601.V.

Fogedrettens afgørelse om sikkerhedsstillelse kan kæres efter reglen i RPL § 640. Kære har ikke opsættende virkning.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2013.146.ØLR

Skatteministeriet havde anerkendt at være erstatningsansvarlig for en uberettiget arrest i skatteyderens lystbåd og anerkendte et erstatningsbeløb på i alt 45.507 kr. vedrørende havneleje, forsikring, bundmaling og tort.

Byretten gav Skatteministeriet medhold i denne påstand.

Byretten gav ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til erstatning for et konjunkturbestemt værditab på båden i arrestperioden, da han ikke havde godtgjort, at han ville have solgt båden i denne periode. Endgivere gav byretten ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til større torterstatning end anerkendt af Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.

TfS 2000.995.ØLD

Skattemyndighederne foretog en skattemæssig forhøjelse på 5,6 mio. kr. og foretog arrest for kravet.

Landsskatteretten afsagde efterfølgende kendelse om, at skatteansættelsen skulle nedsættes til det selvangivne beløb.

På denne baggrund måtte skattemyndighederne betale erstatning, da der var opnået arrest for et krav, som ikke eksisterede.

UfR 1983.601.V

Landsretten udtalte, at de hensyn, som ligger bag reglerne om rekvirentens sikkerhedsstillelse, ikke gør sig gældende, når rekvirenten er en offentlig myndighed.

På denne baggrund antog landsretten, at arrest efter begæring af en kommune kunne foretages uden sikkerhedsstillelse.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.