Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.1 Generelt om dødsboer og dødsboskifte

Indhold

Dette afsnit handler om dødsboer og dødsboskifte generelt.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvad er et dødsbo?
  • Hvad er et dødsboskifte?
  • Anmeldelse af dødsfald til skifteretten
  • Søgsmål og retsforfølgning.

Lovgrundlag

Hovedreglerne om behandling af dødsboer findes i dødsboskifteloven.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er den formuemasse, dvs. aktiver og passiver, der opgøres i forbindelse med et dødsfald.

Hvad er et dødsboskifte?           

Opgørelsen og afviklingen af et dødsbo kaldes et dødsboskifte. Afviklingen af dødsboet mellem arvingerne og boets kreditorer reguleres i dødsboskifteloven.

Anmeldelse af dødsfald til skifteretten

Begravelsesmyndigheden eller anden dansk myndighed, der modtager anmeldelse om et dødsfald, skal snarest muligt videreanmelde dette til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting. Skifteretten optager straks anmeldelsen i skiftesaglisten. Se DSL § 4.

Søgsmål og retsforfølgning

Fra dødsfaldet, og indtil bestemmelse om boets behandlingsmåde er truffet, kan

  • søgsmål ikke anlægges mod boet
  • udlæg eller arrest ikke foretages i boets aktiver
  • tvangsauktion kun afholdes efter anmodning fra boet eller med dettes samtykke.

Se DSL §§ 9 og 10, stk. 1.

Den, som har tilbageholdsret i boets ejendele, indtil et bestemt beløb er betalt, kan uanset dødsfaldet foretage udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse deri. Udlæg kan dog kun foretages, hvis

  • fordringen er fastslået ved dom eller på anden for boet bindende måde, og
  • boet trods opfordring fremsat mindst to uger inden udlæggets foretagelse ikke har betalt beløbet.

Se DSL § 10, stk. 3.

Den, der har foretaget udlæg før dødsfaldet, bevarer sin fortrinsret til det udlagte under forudsætning af, at der ikke sker omstødelse heraf.

Arrest, der er foretaget inden dødsfaldet, taber sin virkning. Se DSL § 10, stk. 4.

Når et bo udleveres til privat skifte, dvs. til arvingerne, vil boet (arvingerne) frit kunne sagsøges, ligesom der kan foretages udlæg, arrest, tvangsauktion mv. efter de almindelige regler herom. Se DSL § 26.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.