Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.1 Generelt om dødsboer og dødsboskifte

Indhold

Dette afsnit handler om dødsboer og dødsboskifte generelt.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvad er et dødsbo?
  • Hvad er et dødsboskifte?
  • Anmeldelse af dødsfald til skifteretten
  • Søgsmål og retsforfølgning.

Lovgrundlag

Hovedreglerne om behandling af dødsboer findes i dødsboskifteloven.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er den formuemasse, dvs. aktiver og passiver, der opgøres i forbindelse med et dødsfald.

Hvad er et dødsboskifte?           

Opgørelsen og afviklingen af et dødsbo kaldes et dødsboskifte. Afviklingen af dødsboet mellem arvingerne og boets kreditorer reguleres i dødsboskifteloven.

Anmeldelse af dødsfald til skifteretten

Begravelsesmyndigheden eller anden dansk myndighed, der modtager anmeldelse om et dødsfald, skal snarest muligt videreanmelde dette til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting. Skifteretten optager straks anmeldelsen i skiftesaglisten. Se DSL § 4.

Søgsmål og retsforfølgning

Fra dødsfaldet, og indtil bestemmelse om boets behandlingsmåde er truffet, kan

  • søgsmål ikke anlægges mod boet
  • udlæg eller arrest ikke foretages i boets aktiver
  • tvangsauktion kun afholdes efter anmodning fra boet eller med dettes samtykke.

Se DSL §§ 9 og 10, stk. 1.

Den, som har tilbageholdsret i boets ejendele, indtil et bestemt beløb er betalt, kan uanset dødsfaldet foretage udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse deri. Udlæg kan dog kun foretages, hvis

  • fordringen er fastslået ved dom eller på anden for boet bindende måde, og
  • boet trods opfordring fremsat mindst to uger inden udlæggets foretagelse ikke har betalt beløbet.

Se DSL § 10, stk. 3.

Den, der har foretaget udlæg før dødsfaldet, bevarer sin fortrinsret til det udlagte under forudsætning af, at der ikke sker omstødelse heraf.

Arrest, der er foretaget inden dødsfaldet, taber sin virkning. Se DSL § 10, stk. 4.

Når et bo udleveres til privat skifte, dvs. til arvingerne, vil boet (arvingerne) frit kunne sagsøges, ligesom der kan foretages udlæg, arrest, tvangsauktion mv. efter de almindelige regler herom. Se DSL § 26.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.