Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.7 Skyldners forslag og møde i skifteretten

Indhold

Afsnittet handler om gældssaneringssagens start og behandling i skifteretten.

Afsnittet indeholder:

  • Skyldner opfordres til at fremkomme med forslag
  • Indkaldelse til møde om skyldners forslag
  • Mødet i skifteretten.

Skyldner opfordres til at fremkomme med forslag

Når oplysninger om skyldners økonomi er tilvejebragt, opfordrer skifteretten efter KL § 213 skyldner til at fremkomme med et forslag til gældssanering, herunder til indholdet af en eventuel afvikling af den del af gælden, som fortsat skal bestå.

Forslaget må indeholde oplysning om, hvordan den bestående del af gælden tænkes afviklet, ligesom det må ledsages af en opgørelse af skyldners og dennes husstands indtægter og udgifter.

Indkaldelse til møde om skyldners forslag

Efter modtagelsen af skyldners forslag til gældssanering skal skifteretten efter KL § 214 ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde indkalde skyldner og samtlige kendte kreditorer og indehavere af særligt sikrede krav til skifteretsmøde med mindst 2 ugers varsel. Når forholdene taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for det sociale udvalg til mødet. Indkaldelsen bekendtgøres samtidig i Statstidende med oplysning om, hvor bilag til skyldners gældssaneringsforslag ligger til eftersyn.

Forslaget skal være bilagt en statusoversigt og en redegørelse for de vigtigste årsager til skyldners økonomiske situation samt oplysning om, hvorvidt der foreligger dispositioner, som bør søges omstødt. Se KL § 210.

Desuden skal der foreligge oplysninger om skyldners indkomst- og formueforhold. Det skal i den forbindelse oplyses, om skyldner har et skattemæssigt underskud til fremførsel i de følgende år efter reglerne i PSL § 13.

Der skal også tages højde for, i hvilket omfang en rentefradragsret, som skyldner har været afskåret fra at gøre brug af på grund af reglen i LL § 5, stk. 7, genopstår som følge af betaling af afdrag efter gældssaneringskendelsen.

For personer, der har et uudnyttet fradragsberettiget underskud, indebærer en gældssanering, at skyldners underskud fra det pågældende og tidligere indkomstår nedsættes med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Se PSL § 13 a.

Eksempel

Hvis skyldner i det pågældende indkomstår fx har et skattemæssigt underskud på 500.000 kr. og et uudnyttet skattemæssigt underskud fra tidligere år på 1.500.000 kr., vil en gældseftergivelse på 1.800.000 kr. indebære, at skyldneren kun kan fremføre et underskud på 200.000 kr. til de efterfølgende år.

Nedsættelsen af underskud sker med virkning for det indkomstår, hvori gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår nedsættes, nedsættes underskud for tidligere år før underskud for senere år.

Et sådant underskud er at betragte som et aktiv og skal derfor anvendes til fyldestgørelse af kreditorerne. Der skal derfor tages højde herfor i det budget og den dividendeberegning, der danner grundlag for gældssaneringskendelsen.

RIM bør i øvrigt være opmærksom på den gældssaneringssøgendes skatteforhold, herunder om forskudsregistreringen er korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, bør den ændres. Hvis det kan forventes, at der opstår aktiver eller passiver i form af overskydende skatter eller restskatter, skal der også gøres opmærksom på dette forhold.

Mødet i skifteretten

På mødet gennemgår skifteretten skyldners forslag og de tilvejebragte oplysninger. Skifteretten opfordrer de fremmødte til at udtale sig om forslaget og grundlaget for dette samt til at fremkomme med andre oplysninger af betydning for sagen. Se KL § 215, stk. 1.

RIM kan møde op i skifteretten og fremkomme med oplysninger, bemærkninger og eventuelle indsigelser. Det afhænger af RIMs vurdering i den konkrete sag, om der er grundlag for at møde op til skifteretsmødet til behandling af gældssaneringsforslaget. RIM bør dog altid møde op, når man mener, at skyldners forslag helt eller delvist ikke kan tages til følge.

RIM kan efter afgivelse af de nævnte oplysninger og indsigelser mv. tilkendegive om man vil acceptere en gældssanering, hvis sagen er korrekt oplyst.

Hvis RIM anbefaler eller tiltræder gældssaneringsforslag, kan det få bindende virkning, så RIM ikke efterfølgende kan anmode om at få kendelsen kæret, med mindre kæren relaterer sig til nytilgåede forhold.

De fremmødte kreditorer har en ret til at udtale sig på skifteretsmødet, men der bliver ikke stemt om forslaget som ved tvangsakkord i forbindelse med rekonstruktion. Det er kun skifteretten, der afgør, om der skal afsiges kendelse om gældssanering.

Skyldner skal besvare spørgsmål fra kreditorer og skifteretten. Se KL § 215, stk. 2. Herefter vurderer skifteretten skyldners økonomiske forhold med henblik på, om en eventuel kendelse om gældssanering skal gå ud på bortfald eller nedsættelse af gælden. Se KL § 198.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.