Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.4 Behandling af begæringer om gældssanering

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan en gældssaneringssag indledes, og hvilke oplysninger skyldneren skal fremkomme med mv.

Afsnittet indeholder:

  • Begæringen skal ledsages af diverse oplysninger
  • Sikkerhedsstillelse
  • Indkaldelse til møde
  • Skifteretten kan nægte at indlede sag.

Begæringen skal ledsages af diverse oplysninger

Skyldners begæring om gældssanering skal indgives på en særlig blanket efter justitsministerens bestemmelse. Se KL § 202, stk. 2.

Begæringen skal ud over skyldners navn, adresse og CPR-nr. indeholde oplysning om skyldners og dennes husstand.

Desuden skal begæringen indeholde oplysninger om skyldners indtægter og udgifter, som skal omregnes til et månedligt gennemsnit, ligesom aktiver og passiver samt en kreditorfortegnelse skal angives mv.

Efter justitsministerens bestemmelse skal der derudover vedlægges

  • selvangivelser og årsopgørelser fra SKAT for de sidste tre indkomstår
  • forskudsopgørelse for de seneste to år
  • dokumentation for indtægter for de seneste tre måneder, fx kopi af lønsedler, pensionsudbetaling mv.

Samme dokumentation skal sendes for ægtefælle/registreret partner/samlever.

Endelig skal skyldner på tro og love afgive erklæring om rigtigheden af de afgivne oplysninger samt om, at der er givet oplysning om alt, hvad skyldner ejer og skylder.

Skifteretten skal afvise gældssaneringsbegæringen, hvis den ikke indeholder alle ovennævnte oplysninger mv. Se KL § 202, stk. 3.

Sikkerhedsstillelse

Skifteretten kan i særlige tilfælde bestemme, at skyldneren skal stille passende sikkerhed for omkostningerne ved gældssaneringssagens behandling. Se KL § 203.

Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 365 af 24. maj 2005 og er udtryk for den praksis, der har udviklet sig efter den tidligere bestemmelse. Hermed fremgår det udtrykkeligt, at hovedreglen er, at skyldneren ikke skal stille en sådan sikkerhed. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med KL § 220, hvorefter statskassen ligesom hidtil i almindelighed skal afholde omkostningerne ved gældssaneringssagens behandling, hvis skifteretten ikke har krævet sikkerhed for omkostningerne.

Et tilfælde, hvor der skal stilles krav om sikkerhed for omkostninger ved gældssaneringssagens behandling, er hvis skyldneren på ny indgiver en begæring om gældssanering. Dette gælder, selv om den pågældende tidligere har fået indledt gældssaneringssag, men har tilbagekaldt sin begæring og i den forbindelse har udvist en kritisabel adfærd. Det kan fx være tilfældet, hvor skyldneren tidligere ikke har ønsket at efterleve skifterettens anvisning om realisation af aktiver, eller hvor skyldneren har trukket en begæring om gældssanering tilbage, fordi den pågældende ikke ville acceptere det budget, som skifterettens medhjælper udarbejdede i forbindelse med forslaget til gældens sanering.

I disse situationer skal skifteretten ligesom hidtil som hovedregel betinge indledning af en ny gældssaneringssag af, at skyldneren stiller passende sikkerhed for omkostningerne ved sagens videre behandling. I modsat fald skal skifteretten nægte at indlede gældssaneringssag. Se KL § 205, stk. 1, nr. 3.

Indkaldelse til møde

Skifteretten skal snarest efter modtagelsen af gældssaneringsbegæringen indkalde skyldner til et møde. Se KL § 204.

Formålet med mødet er dels at få uddybet grundlaget for skifterettens afgørelse om der kan indledes sag om gældssanering, dels - hvis skifterettens afgørelse er positiv - at orientere skyldner om gældssaneringens virkninger, forløb mv.

Under mødet afkræver skifteretten skyldner nærmere oplysninger om dennes økonomi mv. samt om forhold, der i øvrigt kan have betydning for sagens behandling, ligesom skifteretten yder skyldner vejledning.

Skyldner skal møde personligt, og det skal ved indkaldelsen til mødet tilkendegives, at begæringen om gældssanering afvises, hvis skyldner udebliver fra mødet. Se KL § 205, stk. 1 nr. 2.

Skifteretten kan nægte at indlede sag

Skifteretten kan nægte at indlede en gældssaneringssag, hvis der efter de foreliggende oplysninger ikke er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering. Se KL § 205, stk. 1.

Skifteretten skal desuden afvise sagen, hvis skyldner som tidligere anført udebliver fra mødet eller ikke stiller en af skifteretten krævet sikkerhed efter KL § 203.

Forhåndsafvisningen kan derfor ske, hvis det er klart, at skyldner på ansøgningstidspunktet eller inden for en kortere årrække er i stand til at betale gælden.

Desuden kan forhåndsafvisningen ske, hvis det er klart, at den subjektive betingelse for gældssanering ikke er opfyldt.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.