Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.18 Genoptagelse af gældssaneringssagen i konkurs

Indhold

Afsnittet handler om mulighederne for at få genoptaget en allerede stadfæstet gældssanering i konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Gældssaneringssagens genoptagelse
  • Underretningspligt for skyldneren.

Gældssaneringssagens genoptagelse

Ligesom tilfældet er ved almindelige gældssaneringssager, kan gældssaneringssager i forbindelse med konkurs genoptages. Se KL § 236 a, stk. 1, der henviser til KL § 228. Se også G.A.3.1.7.13 Genoptagelse af gældssaneringssagen.

Skifteretten kan også på en fordringshavers begæring forhøje den procent, hvortil fordringerne er nedskrevet til, hvis der indtræder en væsentlig forbedring af skyldners økonomiske situation, såfremt skyldneren på det tidspunkt, hvor kendelsen om gældssanering afsiges, har uafklarede økonomiske forhold. Se KL § 236 a, stk. 2.

Dette indebærer, at kendelsen om gældssanering kan ændres, så skyldneren skal betale mere til fordringshaverne, enten ved at den periode, hvor der skal afdrages på gælden, forlænges, og/eller ved at de månedlige afdrag forhøjes. En kendelse om gældssanering kan om nødvendigt ændres flere gange efter denne bestemmelse.

Gældssaneringssagen kan genoptages i hele henstandsperioden, dvs. normalt 3 år fra det tidspunkt, hvor kendelsen om gældssanering er afsagt. Er skyldnerens gæld helt bortsaneret ved kendelsen om gældssanering, kan gældssaneringssagen på en fordringshavers begæring også genoptages med henblik på at fastsætte en dividende. Genoptagelse kan i disse tilfælde ske i en periode, der svarer til den normale afdragsperiode i sager om gældssanering i forbindelse med konkurs, dvs. normalt 3 år fra det tidspunkt, hvor kendelsen om gældssanering er afsagt.

I de sager, hvor skyldnerens økonomiske forhold er tilstrækkeligt afklarede på det tidspunkt, hvor kendelsen om gældssanering afsiges, kan kendelsen derimod ikke genoptages med henblik på, at skyldneren skal betale yderligere dividende til kreditorerne.

For at skabe klarhed over, om en gældssanering i forbindelse med konkurs kan genoptages, og der derfor påhviler skyldneren en særlig oplysningsforpligtelse, skal skifteretten i en kendelse om gældssanering i forbindelse med konkurs anføre, om skyldneren har uafklarede økonomiske forhold på kendelsestidspunktet.

Budgetforbedringer

Det er kun væsentlige budgetforbedringer, som udspringer af skyldnerens arbejde enten som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, der kan medføre krav om yderligere betaling til kreditorerne. En væsentlig og mere permanent forøgelse af erhvervsindkomsten for den gældssaneredes ægtefælle eller samlever kan tillægges samme virkning.

Mere tilfældighedsprægede budgetforbedringer kan derimod ikke føre til, at det pålægges skyldneren at betale et yderligere beløb til kreditorerne. Tilfældighedsprægede budgetforbedringer kan fx være en friværdi opstået i et formueaktiv eller en gevinst forbundet med et sådan aktiv, som ikke er knyttet til skyldnerens eventuelle erhvervsvirksomhed. Der kan desuden i afdragsperioden tilfalde skyldneren arv, lotterigevinster eller lignende, som skyldneren ikke på gældssaneringstidspunktet havde nogen nær udsigt til at modtage.

Hvis den erhvervsdrivende foretager en "opsparing" i sin virksomhed i stedet for at få udbetalt større lønudbetalinger, så en egentlig indtægtsfremgang ikke giver sig udtryk i en højere løn til skyldneren, men derimod i en konsolidering af erhvervsvirksomheden, er der mulighed for at ændre og eventuelt ophæve gældssaneringskendelsen, hvis en nærmere gennemgang af den nye virksomheds regnskaber mv. efter gældssaneringskendelsen viser, at skyldnerens lønudbetalinger står i misforhold til virksomhedens overskud. Dette gælder både i tilfælde, hvor virksomheden ejes af skyldneren, og hvor det er skyldnerens ægtefælle eller samlever, som ejer virksomheden.

Underretningspligt for skyldneren

Skyldneren har en underretningspligt i tilfælde af en væsentlig forbedring af dennes økonomiske forhold. Se KL § 236 a, stk. 3. Skyldneren skal efter skifterettens nærmere bestemmelse sende dokumentation for sine økonomiske forhold til skifteretten og fordringshaverne. Opfylder skyldneren ikke disse pligter, kan kendelsen om gældssanering ophæves. Se KL § 236 b, stk. 2.

Skifteretten skal normalt pålægge skyldneren at sende årsopgørelser, lønsedler mv. til skifteretten og kreditorerne i den periode, hvor den pågældende skal afdrage på den resterende del af gælden (afdragsperioden). I de tilfælde, hvor skyldnerens gæld bortsaneres, dvs. at den procent, hvortil fordringerne nedsættes, fastsættes til 0, består pligten i en periode, der svarer til den normale afdragsperiode i sager om gældssanering i forbindelse med konkurs. Det vil sige typisk tre år fra det tidspunkt, hvor kendelsen om gældssanering er afsagt.

Har skyldneren stiftet et nyt selskab, kan det desuden være relevant for skifteretten og kreditorerne at modtage virksomhedens regnskab til gennemsyn. Økonomiske forhold kan også omfatte regnskaber fra en virksomhed, som indirekte er ejet af skyldneren, og hvor den pågældende arbejder. I denne situation anmodes skyldneren om at komme med oplysninger for at forhindre, at skyldneren i afdragsperioden arbejder i en virksomhed, der er ejet af skyldneren selv eller skyldnerens ægtefælle eller samlever.

Det er kreditorerne, der må påse, om skyldneren opfylder sin pligt til at oplyse om væsentlige budgetforbedringer, og skifteretten har derfor ikke pligt til af egen drift at gennemgå det fremsendte materiale.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.