Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.17 Behandlingen af gældssaneringssager i konkurs

Indhold

Afsnittet handler om behandlingen af gældssaneringssager i konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Proklama og anmeldelse af krav
  • Sikkerhedsstillelse og omkostninger.

Proklama og anmeldelse af krav

Ligesom tilfældet er i almindelige gældssaneringssager, skal eventuelle krav mod skyldneren anmeldes indenfor en vis frist, proklamafristen, for at blive medtaget under gældssaneringssagen. Hvis kravet ikke anmeldes inden 8 uger efter bekendtgørelsen af gældssaneringssagen i Statstidende er kravet bortfaldet/prækluderet. Se KL § 233 a. Hvis kravet allerede er anmeldt i skyldners konkursbo, og gældssaneringsbegæringen er indgivet inden konkursboet afsluttes, bortfalder retten til dækning i gældssaneringssagen ikke. Se KL § 233 a, stk. 3.

Når skifteretten indrykker proklama i Statstidende i anledning af en sag om gældssanering i forbindelse med konkurs, skal bekendtgørelsen i de relevante tilfælde indeholde oplysning om, at den fordringshaver, der allerede har anmeldt sit krav i skyldnerens konkursbo, kan undlade at forny sin anmeldelse af kravet.

Det er dog en forudsætning, at den konkursramte skyldners gældssaneringssag ikke behandles efter KL § 231, stk. 4, hvorefter skifteretten i de tilfælde, hvor konkursboet er sluttet med regnskab eller udlodning efter KL §§ 151-152, eller efter KL § 143, kan bestemme, at gældssaneringssag kun skal indledes for de fordringer, som er nævnt i KL § 233.

I forbindelse med anmeldelse af kravet i gældssaneringssagen er der mulighed for at komme med oplysninger om omstændigheder af betydning for afgørelsen af sagen. Se KL § 231 a, stk. 1-4.

Dette kan fx være oplysninger om virksomhedens drift, som en fordringshaver mener har betydning for sagens afgørelse. Sådanne oplysninger kan fx bestå i, at skyldnerens gæld er pådraget i en virksomhed, hvor ledelsen har undladt at lede virksomheden forsvarligt. Se KL § 231 a, stk. 2, 2. pkt.

Disse oplysninger skal indgå i skifterettens vurdering af gældssaneringssagen, ligesom de kan danne grundlag for skifterettens overvejelser om eventuelle yderligere undersøgelser.

Sikkerhedsstillelse og omkostninger

Ligesom ved almindelige gældssaneringssager kan skifteretten træffe afgørelse om, at der i særlige tilfælde skal stilles sikkerhed for gældssaneringssagens omkostninger. Se KL § 236, stk. 1. Foreligger der ikke sådanne særlige omstændigheder, afholdes omkostningerne af statskassen. Se KL § 236, stk. 2.

Er skyldneren under konkursbehandling, afholdes omkostningerne ved behandlingen af en sag om gældssanering i konkurs af konkursboet, i det omfang, der er dækning hertil af boets midler.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.