Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.11 Gældssaneringssagens slutning

Indhold?

Afsnittet handler om afslutning af gældssaneringssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Afslutning af sagen
  • Meddelelse til kreditorer
  • Bekendtgørelse i Statstidende
  • Afgangsførelse og afskrivning.

Afslutning af sagen

En gældssaneringssag anses for sluttet, når en af følgende situationer foreligger:

  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om afvisning af begæring er udløbet, uden at kære er sket,
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om nægtelse af at indlede gældssaneringssag er udløbet, uden at kære er sket,
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket,
  • Kæreinstansens kendelse er afsagt
  • Skyldnerens begæring er tilbagekaldt
  • Gældssaneringssagen er bortfaldet.

Se KL § 218, stk. 1.

Meddelelse til kreditorer

Nægtes gældssanering, eller tilbagekaldes skyldnerens begæring, og er der sket bekendtgørelse efter KL § 208, skal skifteretten inden en uge efter sagens slutning give meddelelse herom til samtlige kendte fordringshavere. Se KL § 218, stk. 2.

Bekendtgørelse i Statstidende

Hvis skifteretten tager skyldners forslag om gældssanering helt eller delvis til følge, bekendtgøres sagens udfald straks i Statstidende. Genpart af bekendtgørelsen sendes samtidig til samtlige kendte kreditorer. Se KL § 218, stk. 3.

Afgangsførelse og afskrivning

RIM kan foretage endelig afskrivning af det bortsanerede beløb, når gældssaneringssagen er sluttet. Det vil sige, når fristen for kære af skifterettens kendelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.

Det gælder dog ikke, hvis der er andre (fx kautionister/medinteressenter), der hæfter for skyldners gæld. Se KL § 226, stk. 3. Er inddrivelse forgæves forsøgt hos den eller de medhæftende skal det vurderes, om kriterierne for endelig afskrivning eller undladelse af at afbryde forældelsen, jf. INDOG § 16, er opfyldt.

Dokumentationen er en kopi af kendelsen (evt. kopi af bekendtgørelsen i Statstidende) og i almindelighed kopi af anmeldelsen.

Er der uomstødelige pantefordringer (f.eks. tinglyst udlæg i fast ejendom), der ikke er omfattet af gældssaneringen, skal RIM sikre sig, at restancen er registreret i CFR og at den pantsikrede gæld ikke forældes. RIM skal være opmærksom på, at der når udlægsobjektet realiseres, kan indgå beløb til dækning af det foretagne udlæg.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.