Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.7.11 Gældssaneringssagens slutning

Indhold?

Afsnittet handler om afslutning af gældssaneringssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Afslutning af sagen
  • Meddelelse til kreditorer
  • Bekendtgørelse i Statstidende
  • Afgangsførelse og afskrivning.

Afslutning af sagen

En gældssaneringssag anses for sluttet, når en af følgende situationer foreligger:

  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om afvisning af begæring er udløbet, uden at kære er sket,
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om nægtelse af at indlede gældssaneringssag er udløbet, uden at kære er sket,
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket,
  • Kæreinstansens kendelse er afsagt
  • Skyldnerens begæring er tilbagekaldt
  • Gældssaneringssagen er bortfaldet.

Se KL § 218, stk. 1.

Meddelelse til kreditorer

Nægtes gældssanering, eller tilbagekaldes skyldnerens begæring, og er der sket bekendtgørelse efter KL § 208, skal skifteretten inden en uge efter sagens slutning give meddelelse herom til samtlige kendte fordringshavere. Se KL § 218, stk. 2.

Bekendtgørelse i Statstidende

Hvis skifteretten tager skyldners forslag om gældssanering helt eller delvis til følge, bekendtgøres sagens udfald straks i Statstidende. Genpart af bekendtgørelsen sendes samtidig til samtlige kendte kreditorer. Se KL § 218, stk. 3.

Afgangsførelse og afskrivning

RIM kan foretage endelig afskrivning af det bortsanerede beløb, når gældssaneringssagen er sluttet. Det vil sige, når fristen for kære af skifterettens kendelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansen har stadfæstet kendelsen.

Det gælder dog ikke, hvis der er andre (fx kautionister/medinteressenter), der hæfter for skyldners gæld. Se KL § 226, stk. 3. Er inddrivelse forgæves forsøgt hos den eller de medhæftende skal det vurderes, om kriterierne for endelig afskrivning eller undladelse af at afbryde forældelsen, jf. INDOG § 16, er opfyldt.

Dokumentationen er en kopi af kendelsen (evt. kopi af bekendtgørelsen i Statstidende) og i almindelighed kopi af anmeldelsen.

Er der uomstødelige pantefordringer (f.eks. tinglyst udlæg i fast ejendom), der ikke er omfattet af gældssaneringen, skal RIM sikre sig, at restancen er registreret i CFR og at den pantsikrede gæld ikke forældes. RIM skal være opmærksom på, at der når udlægsobjektet realiseres, kan indgå beløb til dækning af det foretagne udlæg.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.