Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.6.2.3 Indholdet af eftergivelse

Indhold

Dette afsnit handler om indholdet af eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hel eller delvis eftergivelse
  • Forrentning ved delvis eftergivelse
  • Forbehold for modregning i eftergivne beløb
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Hel eller delvis eftergivelse

Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. Se INDOG § 14, stk. 1.

Det afhænger af en vurdering af skyldnerens (husstandens) økonomiske forhold, om der skal meddeles hel eller delvis eftergivelse.

Se fx SKM2009.83.LSR som et eksempel på en afgørelse om delvis eftergivelse.

I forbindelse med nedsættelse af gælden kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke-eftergivne del af gælden. I henstand- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 30, stk. 1, er afdragsperioden i eftergivelsessager efter INDOG § 13, stk. 1-5, fem år og påbegyndes den første i måneden, efter at afgørelsen om eftergivelse er blevet endelig. Når særlige forhold taler for det, kan perioden være kortere eller længere.

Det følger af bekendtgørelsen  § 30, stk. 2, at hvis skyldneren i perioden fra eftergivelsessagen bliver indledt, til eftergivelsesafgørelsen bliver truffet, har opsparet et beløb til fordel for kreditorerne, forkortes afdragsperiodens længde med det antal måneder, som beløbet dækker det månedlige afdrag efter bekendtgørelsen  stk. 1. Se også bekendtgørelsen  § 31  om fastsættelsen af det månedlige afdrag.

Renter

Med hensyn til renter, som er påløbet et skattebeløb, der eftergives, er sådanne renter omfattet af eftergivelsen. Det gælder også, selv om renterne er betalt. Er der tale om, at renterne er betalt, skal der derfor ske tilbagebetaling af disse efter gældende regler.

Forrentning ved delvis eftergivelse

Ved delvis eftergivelse efter INDOG § 14, stk. 1, sker der fra datoen for ansøgningens modtagelse ingen forrentning af den del af gælden, som ikke eftergives, og som betales gennem afdrag eller med et engangsbeløb, når betalingsordningens vilkår er efterlevet i enhver henseende.  

Forbehold for modregning i eftergivne beløb

Krav, der eftergives efter reglerne i INDOG § 13, er bortfaldet og skal derfor endeligt afskrives.

Er der tale om, at

  • en skatteyder opnår en overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag som følge af en ændring af skatteansættelsen for et givet indkomstår, og
  • der for det samme indkomstår er bevilget eftergivelse af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat eller særlig indkomstskat

skal det afskrevne krav alligevel dækkes ved modregning med den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag, da den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som det afskrevne krav (konnekse krav). Det følger af, at betalt skat normalt ikke eftergives.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.4.3.3 Tvungen konneks modregning om konneks modregning.

Når der træffes en afgørelse om eftergivelse af et skattebeløb, skal det derfor fremgå af afgørelsen, at det eftergivne beløb nedsættes i det omfang, der på årsopgørelsen for det pågældende indkomstår fremkommer en overskydende skat  som følge af en senere ansættelsesændring.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.83.LSR

Landsskatteretten fandt, at en skyldner, der havde betalingsevne, kun var berettiget til delvis eftergivelse. Det blev bl.a. anført, at klagerens sygdomme, et handicappet barn samt husstandens sociale situation ikke ansås for forhold, der i ganske særlig grad talte for eftergivelse efter OPKL § 15, stk. 6 (nu INDOG § 13, stk. 6).

Det var en betingelse for den delvise eftergivelse af gælden, at klageren var indstillet på at afdrage den ikke eftergivne del af gælden med et månedligt afdrag på 5.000 kr. i fem år.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.