Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.5.11 Registreret partnerskab, ægteskab mellem to personer af samme køn og ugifte samlevende

Registrering af partnerskab mellem to personer af samme køn har - med enkelte undtagelser - samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab. Bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, skal anvendes tilsvarende for registreret partnerskab og registrerede partnere. Se partnerskabsloven § 3. RIM skal derfor i inddrivelsesmæssig henseende betragte registrerede partnere fuldstændigt som ægtepar.

Bemærk

Partnerskabsloven er ophævet med virkning fra den 15. juni 2012, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012. Se § 4 i lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.

Ægteskab mellem to personer af samme køn har - med enkelte undtagelser - samme retsvirkninger som ægteskab mellem to personer af forskelligt køn. RIM skal derfor i inddrivelsesmæssig henseende betragte ægtepar af samme køn fuldstændigt som ægtepar af forskelligt køn.

Der findes ikke særskilt lovgivning om formueforholdet for ugifte samlevende, og lov om ægteskabets retsvirkninger gælder ikke for sådanne forhold. Hver part råder derfor over sine egne aktiver og hæfter for sin egen gæld som en selvstændig person. Der kan ikke oprettes ægtepagt i et sådant parforhold, men parterne kan naturligvis handle indbyrdes. Der kan også i et sådant parforhold forekomme sameje omkring aktiver, og der gælder samme regler for udlæg i samejeaktiver som inden for ægteskaber. Ugifte samlevende er ikke omfattet af bestemmelsen om subsidiær hæftelse i INDOG § 12.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.