Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

G.A.3.1.4.1 Automatiseret modregning

Dette afsnit omhandler de regler, der gør det muligt for restanceinddrivelsesmyndigheden at foretage automatiseret modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Indhold

  • Restanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om modregning
  • Klage over modregning

Restanceinddrivelsesmyndighedens beslutning om modregning

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe beslutning om, at en modregning i udbetalinger fra det offentlige skal gennemføres. Når modregning gennemføres på baggrund af en sådan beslutning, kan modregning ske uden at fordringshaver skal foretage partshøring af skyldner, og uden at fordringshaver skal vurdere skyldners økonomiske forhold.

 Se gældsinddrivelseslovens § 9 a, stk. 1.

Restanceinddrivelsesmyndigheden er ikke forpligtiget til at begrunde en afgørelse om modregning på anden måde end ved at henvise til, at fordringen er under inddrivelse.

Begrundelsen skal dog fortsat indeholde en tilstrækkelig beskrivelse af de fordringer, der modregnes med, således skyldner kan identificere fordringerne og forholde sig til, hvorvidt modregningen kan anerkendes eller ønskes påklaget.

Se gældsinddrivelseslovens § 9 a, stk. 2.

En afgørelse om modregning har virkning fra det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden beslutter, at den skal gennemføres.

Hvis det er muligt, orienterer fordringshaver skyldner om modregningen, men modregningen er gyldig selvom det ikke sker.

Se gældsinddrivelseslovens § 9 a, stk. 4.

Klage over modregning

Skyldner kan klage over en gennemført modregning efter reglerne i gældsinddrivelseslovens §§ 17, stk. 1 og 18. Det betyder, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal have modtaget den skriftlige klager fra skyldner senest tre måneder efter, at skyldner har modtaget modregningsmeddelelsen.

Hvis det ikke har været muligt at underrette skyldner i forbindelse med beslutningen om gennemførelse af modregningen, begynder klagefristen dog senest at løbe et år efter virkningstidspunktet for modregningen. Se særreglen i gældsinddrivelseslovens § 9 a, stk. 4.

I særlige tilfælde kan en klage indsendes til restanceinddrivelsesmyndigheden selvom klagefristen er udløbet. Se gældsinddrivelseslovens § 17, stk. 1, 3. pkt.

Se også G.A.2.2 Klager Klager.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.