Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.1.3.6 Ændring af en afdragsordning

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår RIM kan ændre en eksisterende afdragsordning, og hvornår RIM kan acceptere en afdragsordning i stedet for en lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Ændring af en eksisterende afdragsordning
  • Forhøjelse af afdraget
  • Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ændring af en eksisterende afdragsordning

Når skyldners økonomiske forhold ændres, så kan RIM ændre afdragsbeløbet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 10.

Forhøjelse af afdraget

Når skyldner har anmodet om, at RIM foretager en konkret betalingsevnevurdering, kan RIM fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering, selvom dette afdrag er større end afdraget efter tabeltrækket. Se SKM2007.647.SKAT.

I SKM2009.608.LSR udtalte Landsskatteretten, at efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6, (nu § 10, stk. 6) kan en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering, hvis skyldneren anmoder herom.

Efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922 den 24. august 2011 vil en skyldners indsendelse af budgetskema til RIM anses som en sådan anmodning. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6, der anfører at når skyldner indsender et budgetskema, kan afdragsordningen fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter § 10, stk. 6 Betalingsevnevurdering.

Afdragsordninger i stedet for lønindeholdelse

Hvis skyldneren beder om det, kan RIM give skyldneren tilladelse til at afvikle hans restance gennem en afdragsordning i stedet for lønindeholdelse. Det er dog en forudsætning, at de almindelige betingelser for en afdragsordning er opfyldt.

En afdragsordning i stedet for lønindeholdelse skal ske efter en konkret vurdering.

Se også

Se også SKM2006.158.SKAT om afdragsordning i stedet for lønindeholdelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

>   <>Skemaet viser relevante afgørelser på området:<

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.617.LSR

Hverken gældens størrelse eller tidshorisonten for afviklingen heraf kunne efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3, anses som særlige forhold, der talte for, at afdraget på gælden efter en betalingsevnevurdering kunne fastsættes til et højere beløb end efter tabellen i § 5, stk. 1.

Ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

SKM2009.608.LSR

Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6, kan en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering, hvis skyldneren anmoder herom. En skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden kunne ikke anses som en sådan anmodning, idet det indebar, at afdraget blev fastsat til et højere beløb, end hvis han havde undladt at indsende skemaet.

Ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

SKM2010.711.LSR

Landsskatteretten nedsatte en klagers månedlige afdrag, således at det stemte overens med inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Der blev lagt vægt på, at det forhold, at et afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering er højere end et afdrag fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, ikke i sig selv er et særligt forhold, der kan begrunde, at afdraget fastsættes efter betalingsevnevurderingen. Klageren kunne endvidere ikke anses for at have anmodet om, at afdraget blev fastsat efter betalingsevnevurderingen, jf. inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 6.

Ikke relevant efter ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

SKM-meddelelser

SKM2006.158.SKAT

I denne meddelelse fastsættes de nærmere retningslinjer for, hvornår en afdragsordning kan træde i stedet for en lønindeholdelse.

Det bemærkes, at afgørelsen bygger på den formulering af § 5, der var gældende indtil 24. august 2011.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.