Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.33.8 Andre forhold vedrørende fortoldning

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke andre forhold, end dem der er beskrevet i de foregående afsnit, der kan være af betydning, når man fortolder varer.

Dette afsnit indeholder:

  • Landingsattester
  • Særlige varebevægelser.

Landingsattester

Virksomhederne kan anmode SKAT om attestation af Landing Certificate, på blanket 19.025, som bevis for varers ankomst til Danmark. Blanketten skal underskrives af virksomheden og vedlægges nødvendig dokumentation. Blanketten findes på data.aspx?oid=56095&vId=0&type=Erhverv.

Særlige varebevægelser

Der gælder specielle angivelsesregler for en række særlige varebevægelser. Se Kommissionens forordning nr. 1982/2004 med senere ændringer.

Varer, der er omfattet af særlige varebevægelser ved fortoldning, er følgende:

  • Delsendinger
  • Varer til reparation af transportmidler
  • Informationsmedier
  • Anlæg på det åbne hav.

Delsendinger

Delsendinger omfatter maskiner og apparater mv. samt transportmateriel, der er omfattet af Toldtariffens kapitel 84-89, der leveres i flere komponenter på forskellige tidspunkter.

Ved fortoldning af delsendinger skal angivelsen indeholde oplysning om, hvilket led i leverancen der er tale om. Det angives derfor, om der er tale om første leverance i delsendingen, en løbende leverance eller en afsluttende leverance.

Dette angives ved hjælp af en kode på otte karakterer i enhedsdokumentets rubrik 41, supplerende enhed.

De otte karakterer

xxxxxxxx

Beskrivelse af de enkelte karakterer

Karakter: et

x

Angiv 1, 2 eller 9.

1 angives for første leverance

2 angives for løbende leverance

9 angives for sidste leverance

Karakter: to til fire

xxxx

Angiv løbenummeret for delsendingen

Karakter: fem til otte

xxx

Angiv antal supplerende enhed eller enheder

Varer til reparation af transportmidler

Det skal være muligt at skelne mellem midlertidig indførsel af varer til reparation af transportmidler og til anden reparation. Ved import af varer til reparation af transportmidler anvendes derfor procedurekode 99 00 1XX.

Informationsmedier

Ved informationsmedier forstås varer omfattet af varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.23.xx.xx. (indspillede datamedier mv.).

Som statistisk værdi i angivelsens rubrik 46 skal alene angives værdien af det databærende medie.

Værdien af den lagrede software, film mv. skal angives i rubrik 44.9 på følgende måde:

  • Ved massefremstillet software, film mv. angives "MASSE" samt værdien af det lagrede.
  • Ved specialudviklet software, film mv. angives "SPEC" samt værdien af det lagrede.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.