Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.1.8.1.6 Modtagelse af varer

Indhold

Dette afsnit beskriver processen omkring EMCS og det elektroniske ledsagedokument, når en registreret varemodtager, en autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager modtager punktafgiftspligtige varer i Danmark fra vareafsendere i andre EU-lande, hvor afgiften ikke er betalt.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad skal modtager gøre?
  • Direkte levering
  • Manglende elektronisk ledsagedokument
  • Modtagelse af ikke-bestillingssvarende varer
  • Diplomater, internationale organisationer og lignende.

Hvad skal modtager gøre?

Når en registreret varemodtager, en autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager modtager punktafgiftspligtige varer i Danmark fra vareafsendere i andre EU-lande, hvor afgiften ikke er betalt, vil det danske EMCS modtage et elektronisk ledsagedokument (e-AD) fra vareafsenderen, som automatisk videresendes til varemodtageren.

Når forsendelsen er modtaget, skal varemodtageren kvittere for modtagelsen ved at udfylde en elektronisk kvittering i EMCS. Midlertidige registrerede varemodtagere skal ikke selv kvittere men i stedet for kontakte SKAT, Erhverv, Afgørelser - Afgifter, Høje Taastrup, når varerne er modtaget. SKAT vil herefter på vegne af virksomheden kvittere for modtagelse af forsendelsen.

Varemodtageren kan ikke afvise et elektronisk ledsagedokument, hvis der er uoverensstemmelser med det, der står i det elektroniske ledsagedokument og det, som er aftalt med vareafsender. Hvis forsendelsen endnu ikke har forladt vareafsenders afgiftsoplag, kan vareafsenderen i stedet annullere det elektroniske ledsagedokument.

Når vareafsender har annulleret forsendelsen, modtager det danske EMCS en annullering fra afsenderlandets EMCS. Denne annullering kan varemodtager herefter se i EMCS, og det elektroniske ledsagedokument er annulleret.

Se nærmere om Kvittering for modtagelse.

Se også

Se mere om EMCS-systemet på SKATs hjemmeside skat.dk/emcs.

Direkte levering

Den autoriserede oplagshaver eller registrerede varemodtager kan vælge, at forsendelsen under suspensionsordning bliver leveret direkte til et andet leveringssted i Danmark. Det kan fx være, hvis varen sendes direkte til en kunde. Oplysningen om den direkte levering skal fremgå af det elektroniske ledsagedokument.

Ved direkte levering er den autoriserede oplagshaver eller registrerede varemodtager ansvarlig for at sende en kvittering til vareafsender, når varerne er modtaget hos kunden.

Manglende elektronisk ledsagedokument

Hvis en varemodtager modtager et parti varer, uden at vareafsender har udarbejdet et elektronisk ledsagedokument i EMCS, skal varemodtageren straks underrette SKAT og vareafsenderen om det manglende elektroniske dokument.

Modtagelse af ikke-bestillingssvarende varer

Inden kvitteringen kan udarbejdes, skal varemodtager gennemgå forsendelsen og kontrollere, at de modtagne varer svarer til det, der fremgår af det elektroniske ledsagedokument både med hensyn til vareart og mængde.

Hvis varemodtageren enten helt afviser eller delvist afviser forsendelsen, skal vareafsender udarbejde en ændring af destination (CoD) i EMCS.

Hvis der er en negativ difference mellem den modtagne mængde og den mængde, der fremgår af forsendelsens data på det elektroniske ledsagedokument, skal det fremgå af kvitteringen, hvori differencen består.

For udfyldning af kvittering, se Brugervejledning til EMCS webløsning.

Diplomater, internationale organisationer og lignende

Punktafgiftsregistrerede virksomheder i Danmark og i andre EU-lande kan afgiftsfrit levere harmoniserede punktafgiftspligtige varer til diplomater, internationale organisationer og lignende i andre EU-lande og i Danmark.

Vareafsender skal udarbejde et elektronisk ledsagedokument (e-AD) og vil fra varemodtageren modtage en elektronisk kvittering i EMCS for modtagelse af varen.

Vareafsender skal have en fritagelsesattest i to eksemplarer til dokumentation for varemodtagerens status som diplomat og lignende. Fritagelsesattesten er en kombineret attest for moms- og punktafgiftsfritagelse.

Fritagelsesattesten skal være attesteret af den kompetente myndighed i modtagerlandet. Hvis vareafsender er i tvivl om rigtigheden af den fremlagte attest, herunder attesteringen af den kompetente myndighed, skal virksomheden rette henvendelse til SKAT.

Den ene kopi af fritagelsesattesten skal følge varen, og vareafsender skal opbevare det andet eksemplar af fritagelsesattesten i regnskabet til dokumentation.

Diplomater og lignende i Danmark, der ønsker at købe harmoniserede punktafgiftspligtige varer hos vareafsendere i andre EU-lande, skal inden købet have fritagelsesblanketten attesteret af enten Udenrigsministeriet eller Forsvarskommandoen for så vidt gælder NATO-organisationer og personel. Efter attestation udleveres fritagelsesblanketten, og varemodtager sender den herefter til vareafsenderen i udlandet.

Hvis diplomaterne mv. ikke har adgang til EMCS, og ikke har et SE-nummer, skal SKAT kontaktes. SKAT kan herefter kvittere på varemodtagerens vegne, når forsendelsen er modtaget.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.