Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.1.8.1.4 EMCS og elektroniske ledsagedokumenter

Indhold

Dette afsnit handler om EMCS-systemet og brugen af elektroniske ledsagedokumenter.

Afsnittet indeholder:

 • Indførelsen af EMCS
 • Illustration af EMCS-systemet.

Indførelsen af EMCS

For at sikre at vareforsendelser under suspension kan identificeres og den skyldige afgift, som forsendelsen giver anledning til, kan fastslås, skal handel med varer, der er undergivet harmoniserede afgifter, foregå med et elektronisk ledsagedokument for varerne.

I december 2009 vedtog Folketinget lov nr. 1385 af 21. december 2009, som gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF og fastsætter en obligatorisk elektronisk procedure for udfærdigelse af ledsagedokument i forbindelse med transport af punktafgiftspligtige varer, som forsendes under afgiftssuspensionsordningen. Dette har hidtil i praksis fungeret ved hjælp af et system med papirblanketter, som har været brugt i hele EU.

Den 28. januar 2011 indførte Danmark den obligatoriske elektroniske procedure ved forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer:

under afgiftssuspension inden for EU ved brug af et IT-system kaldet EMCS - "Excise movement and Control System".

Illustration af EMCS-systemet

Tegningen herunder illustrerer systemet:

 Visning af billede: 4

Ved forsendelse af ubeskattede EU-punktafgiftspligtige varer, herunder også vareprøver, mellem EU-lande eller gennem EU-lande til lande uden for EU (tredjelande), fx til Norge via Sverige, skal afsenderen udstede et elektronisk ledsagedokument ved brug af EMCS-systemet.

Der skal ikke bruges elektronisk ledsagedokument ved forsendelse af varer

 • mellem virksomheder i Danmark
 • direkte fra Danmark til et ikke-EU-land, fx med skib til Norge eller Rusland
 • direkte fra et land uden for EU til Danmark
 • til EFTA-lande (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) via et andet EU-land, hvis varerne (T2-varer, der er fortoldede) allerede underlægges en toldforsendelsesordning i Danmark
 • der toldmæssigt ikke er i fri omsætning, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), og som derfor er underlagt en toldforsendelsesordning.

Eksempel: Bornholm

Reglerne om elektronisk ledsagedokument gælder også for varer, der sendes mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige.

Forsendelse af punktafgiftspligtige varer indenfor EU må kun finde sted under afgiftssuspensionsordningen, hvis det sker på grundlag af et elektronisk ledsagedokument. Med EMCS er det muligt at oprette og sende ledsagedokumenter og kvitteringer elektronisk mellem alle medlemslandene i EU.

For at kunne bruge EMCS og afsende eller modtage et elektronisk ledsagedokument kræver det en registrering for den pågældende harmoniserede afgift som

 • autoriseret oplagshaver
 • registreret vareafsender
 • registreret varemodtager eller
 • midlertidig registreret varemodtager

hos SKAT.

Se også

Se afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer af registreringer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.