Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.14.2.4 Førstegangssalg af kunstværker ML § 48, stk. 2, nr. 2

Indhold

Dette afsnit omhandler fritagelse for registrering af førstegangssalg af kunstværker. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overskridelse af registreringsgrænsen
  • Førstegangssalg af kunstværker i selskabsform
  • Kunstnerens egen kunstgenstand.

Se også

Regel

En kunstner (eller dennes arvinger), der for første gang sælger sine egne kunstgenstande, skal ikke momsregistreres og betale moms, når salget hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 300.000 kr. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 2.

Denne forhøjede registreringsgrænse gælder kun for virksomheder, der er etableret her i landet. Se SKM2005.158.TSS.

Bemærk

Selvom en kunstner er momsregistreret efter momslovens almindelige regler, er den forhøjede registreringsgrænse i ML § 48, stk. 2, nr. 2, stadig gældende for kunstnerens førstegangssalg af egne værker. Se SKM2002.263.TSS.

Overskridelse af registreringsgrænsen

Hvis kunstneren i det indeværende år sælger for mere end 300.000 kr. og derfor skal momsregistreres, skal han derfor også forblive momsregistreret i det følgende år, også selvom hans salg i det år er under 300.000 kr.

Der skal først betales moms af det salg, der sker efter, at registreringspligten er indtrådt.

Eksempel

Hvis en kunstner i et år sælger kunstværker for 250.000 kr. og herefter sælger et stykke kunst til 200.000 kr., bliver han registreringspligtig ved dette salg. Han skal imidlertid først betale moms i forbindelse med evt. senere salg i det pågældende år og ved alle salg i året efter.

Førstegangssalg af kunstværker i selskabsform

Den forhøjede registreringsgrænse for førstegangssalg af kunstværker gælder for både fysiske og juridiske personer. Med kunstneren forstås både en virksomhed ejet af fysisk person og en virksomhed organiseret som en juridisk person. Se SKM2005.158.TSS.

Kunstnerens egen kunstgenstand

Betingelsen for at anvende den forhøjede registreringsgrænse er, at der foreligger et førstegangssalg af kunstnerens egen kunstgenstand.

Ved vurderingen af, om der foreligger et førstegangssalg, vil det være afgørende, om kunstneren fra starten har ejet den pågældende kunstgenstand.

Hvis en kunstner er ansat i et selskab og som lønmodtager fremstiller en kunstgenstand efter ML (momsloven) § 69, stk. 4, er det selskabet, der som udgangspunkt vil være ejer af kunstgenstanden fra starten. Selskabet kan derfor ved salg af kunstgenstanden anvende det reducerede momsgrundlag. Se ML (momsloven) § 30, stk. 3.

Hvis kunstnervirksomheden er en juridisk person i form af et selskab, men hvor der ikke er nogen ansatte, kan der som udgangspunkt ikke være fremstillet en kunstgenstand, som fra starten ejes af selskabet. Dette kan kun være tilfældet, hvis selskabet fra en tredje part har købt kunstnerydelser omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 7 eller andre ydelser, til brug for fremstillingen af kunstgenstanden sådan, at selskabet fra starten har ejet kunstgenstanden.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.