Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.14.2.3 Blindes salg ML § 48, stk. 2, nr. 1

Indhold

Dette afsnit omhandler fritagelse for registrering af blindes salg. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afmeldelse fra registrering.

Regel

Virksomheden skal ikke registreres og betale moms af blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger 170.000 kr. årligt. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1.

Ordet "årligt" i bestemmelsen henviser ikke til kalenderåret, men til en periode på 12 sammenhængende måneder. Som udgangspunkt betragtes tidspunktet for virksomhedens start som begyndelsen af 12 måneders perioden. Se SKM2003.14.TSS.

Pligten til at lade sig registrere efter ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1, gælder alle, der har en forventning om, at den årlige omsætning overstiger 170.000 kr. eksklusiv moms.

Kun i de tilfælde, hvor denne forventning ikke er til stede ved virksomhedens påbegyndelse, kan virksomheden undlade at lade sig registrere.

Hvis det senere viser sig, at omsætningen alligevel vil overstige 170.000 kr. årligt, skal virksomheden anmelde sig til registrering, og der skal betales moms af det salg, der sker efter registreringstidspunktet. Anmeldelsen til registrering skal ske på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at omsætningen vil overstige 170.000 kr. årligt.

Afmeldelse fra registrering

Afmeldelse fra registrering kan kun ske, hvis der er en klar forventning om, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt.

Det er kun i forbindelse med opstart af en virksomhed, hvor det forventes, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt, at der kan blive tale om, at der ikke skal betales moms af en del af omsætningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.