Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.3.5.3 Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af?

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven

De ejendomme, som er omfattet af ejendomsværdiskatten, er alle nævnt i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4:

1.

Enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, som kun indeholder én selvstændig lejlighed.

2. Ejendomme med ejerboliger, der indeholder to selvstændige boligenheder, hvor der er foretaget fordeling af ejendomsværdien. Se EVL (ejendomsvurderingsloven) § 35, stk. 2.
3. Boliger tilhørende landbrugsejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL (ejendomsvurderingsloven) § 30, stk. 1, 1. pkt. 
4. Boliger tilhørende skovejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL (ejendomsvurderingsloven) § 30, stk. 1, 1. pkt.
5. Ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige lejligheder, og hvor der foretages en ansættelse af ejendomsværdien for boligdelen efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 35, stk. 1.
6. Lejligheder i visse udlejningsejendomme, hvor ejeren selv bor i en lejlighed, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvoraf højst én lejlighed er beboet af en eller flere ejere.

Det er en betingelse

  • at ejeren har bedt om en vurdering efter EVL § 27  eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, af den beboede lejlighed senest, når han eller hun afleverer selvangivelsen for det første indkomstår, hvor ejeren bor i lejligheden, og
  • at ejeren senest 3 måneder efter, at vurderingen foreligger, giver told- og skatteforvaltningen besked om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Ejerens valg gælder også for senere indkomstår.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4 Beregning for ejendomme med særlige forhold.

7.

Lejligheder i visse udlejningsejendomme, som er beboet af en eller flere ejere, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvor mere end én lejlighed var beboet af ejere den 27. april 1994.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at der er foretaget en vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 27 eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4 Beregning for ejendomme med særlige forhold.

8. Lejligheder i visse udlejningsejendomme med flere end to beboelseslejligheder, som ejes og bebos af deltagere i et boligsameje, et boliginteressentskab, et boligkommanditselskab eller et andet fællesskab.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL (ligningsloven) § 15 C, og
  • at ejendommen er vurderet efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 27 eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4 Beregning for ejendomme med særlige forhold.

9. Landejendomme over 5.000 m2, der ligger helt eller delvist i landzone, og hvor ejendomsværdien fordeles på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen. Se EVL (ejendomsvurderingsloven) § 36.
10.

Ejendomme med vindmølle, der er noteret på samme matrikel, og hvor ejendomsværdien fordeles på den del, der knytter sig til ejerboligen, og på den del, der knytter sig til vindmølleparcellen. Se EVL (ejendomsvurderingsloven) § 37, stk. 1.

Ejendomme, der er nævnt under punkt 1-5 og 9-10, og som ligger i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er omfattet af ejendomsværdiskat. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, nr. 11.

Ejendomme, der er nævnt i punkt 6, 7 og 8, og som ligger i udlandet, er ikke omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4, nr. 11.

Se også

Se også afsnit C.H.3.5.5.4 om ejendomme med særlige forhold.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.