Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.C.2.1.1.2 Overgangsbestemmelser

Indhold

Dette afsnit handler om skattekontrollovens overgangsbestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over overgangsbestemmelserne
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit I
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit II
  • Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit III
  • Oversigt over nye eller ændrede bekendtgørelser

Regel

Skattekontrolloven trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 1 og 2.

Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 3.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4.

Skattekontrollovens afsnit I og III med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89 finder ikke anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. For sådanne indkomstår finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5.

Skattekontrolloven gælder ikke Færøerne og Grønland. Se SKL (skattekontrolloven) § 91.

Oversigt over overgangsbestemmelserne

Indkomstår

Hvilke bestemmelser finder anvendelse

2017 og tidligere

SKL (skattekontrolloven) afsnit I:

Reglerne i afsnit I, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 1-52, finder ikke anvendelse.

Den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/10 2013, med senere ændringer og tilhørende forskrifter, finder anvendelse. 

SKL (skattekontrolloven) afsnit II:

Reglerne i afsnit II, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 53-70, finder anvendelse.

SKL (skattekontrolloven) III:

Reglerne i afsnit III, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 71-89, finder ikke anvendelse.

Dog finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2 (tvangsbøder), for så vidt angår oplysningspligterne i afsnit II, men ikke oplysningspligterne i afsnit I, anvendelse.

Desuden finder SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 (bødestraf for undladelse af at afgive bestemte oplysninger), § 85 (juridiske personers strafansvar) samt §§ 86-89 (straffeprocessuelle regler) anvendelse.

Herudover finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/10 2013, med tilhørende forskrifter, anvendelse.

2018

SKL (skattekontrolloven) afsnit I:

Reglerne i afsnit I, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 1-52, finder ikke anvendelse for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018.

Den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/10 2013, med tilhørende forskrifter, finder anvendelse for disse.

SKL (skattekontrolloven) afsnit II:

Reglerne i afsnit II, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 53-70, finder anvendelse.

SKL (skattekontrolloven) III:

Reglerne i afsnit III, jf. SKL (skattekontrolloven) §§ 71-89, finder ikke anvendelse for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. Dog finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2 (tvangsbøder), for så vidt angår oplysningspligterne i afsnit II, men ikke oplysningspligterne i afsnit I, anvendelse.

Desuden finder SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3 (bødestraf for undladelse af at afgive bestemte oplysninger), § 85 (juridiske personers strafansvar) samt §§ 86-89 (straffeprocessuelle regler) anvendelse. Herudover finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/10 2013, med tilhørende forskrifter, anvendelse for juridiske personer, der skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018.

2019 og senere

SKL (skattekontrolloven) finder anvendelse i sin helhed

 

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit I

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit I knytter sig til de skattepligtiges forpligtelse til årligt at oplyse Skatteforvaltningen om skattepligtig indkomst m.v. Dette gælder for oplysninger, der skal indgives efter 1. januar 2019, og loven vil derfor som udgangspunkt gælde for oplysninger fra og med indkomståret 2018.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4, at skattekontrollovens afsnit I ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf, anvendelse.

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 10 opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af indkomsten i indkomståret, der som hovedregel er kalenderåret. Selskabet eller foreningen mv. kan dog vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). Har et selskab eller en forening mv. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Har et selskab med bagudforskudt indkomstår eksempelvis indkomstperioden 2. april 2017 - 1. april 2018, er selskabets selvangivelsesfrist 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. den tidligere skattekontrollovs § 4, stk. 2, dvs. den 1. oktober 2018. Tilsvarende vil et selskab, som har indkomstperioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, skulle selvangive senest 31. december 2018.

anvendelse for de juridiske personer, som for indkomståret 2018 skal selvangive i 2018. Det betyder, at Skatteforvaltningen efter 1. januar 2019 bl.a. kan pålægge selskaber med bagudforskudte indkomstår at indsende regnskabsmateriale mv. efter SKL (skattekontrolloven) § 53, for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår. Disse selskaber mv. reguleres således i denne henseende på samme måde som  alle andre erhvervsdrivende, der efter lovens ikrafttræden kan pålægges at indsende regnskabsmateriale for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5, at skattekontrollovens afsnit I ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf, anvendelse.

Bemærk

Bemærk, at SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, om pålæg af tvangsbøder også omfatter oplysningspligter, der står i skattekontrollovens afsnit I, nemlig SKL (skattekontrolloven) § 16, stk. 1, SKL (skattekontrolloven) § 18, stk. 1, og SKL (skattekontrolloven) § 20. Da disse bestemmelser ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere år, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5, og indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4, finder SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, således heller ikke anvendelse for disse år i forhold til de nævnte bestemmelser.

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit II

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit II om kontrolbeføjelser over for den skattepligtige og kontrolbeføjelser over for tredjemand vil ved lovens ikrafttræden finde anvendelse på de indkomstår, der udtages til kontrol, herunder for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår.

Kontrolbestemmelserne i afsnit II kan således efter 1. januar 2019 også finde anvendelse på efterprøvelse af de oplysninger, der er afgivet vedrørende indkomståret 2017 og tidligere indkomstår, eller til indkaldelse af supplerende oplysninger vedrørende de pågældende indkomstår. Se SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5.

Skattekontrollovens afsnit II om kontrolbestemmelser finder også anvendelse for de juridiske personer, som for indkomståret 2018 skulle selvangive i 2018. Det betyder, at Skatteforvaltningen fra 1. januar 2019 bl.a. kan pålægge selskaber med bagudforskudte indkomstår at indsende regnskabsmateriale mv. efter SKL (skattekontrolloven) § 53, for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår. Disse selskaber reguleres således i denne henseende på samme måde som  alle andre erhvervsdrivende, der efter lovens ikrafttræden kan pålægges at indsende regnskabsmateriale for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår.

Bemærk

SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, der står i skattekontrollovens afsnit III, giver mulighed for at pålægge tvangsbøder, hvis den skattepligtige eller tredjemand ikke efterkommer et pålæg fra Skatteforvaltningen om at indsende regnskabsmateriale, formueoplysninger m.v., som Skatteforvaltningen har brug for i sit kontrolarbejde. Da bestemmelsen særlig knytter sig til afsnit II om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser, gælder bestemmelsen - som en undtagelse til de øvrige bestemmelser i afsnit III - også for indkomståret 2018 og tidligere indkomstår og for indkomståret 2018 for selskaber med bagudforskudte indkomstår.

Overgangsbestemmelsernes betydning for bestemmelserne i Skattekontrollovens afsnit III

Bestemmelserne i skattekontrollovens afsnit III om administrative retsfølger vil som udgangspunkt have virkning for retsfølger, der iværksættes efter 1. januar 2019, uanset hvilket indkomstår mangler ved oplysningerne om den skattepligtige indkomst vedrører, jf. dog SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4, at skattekontrollovens afsnit III, med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89, ikke finder anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5, at skattekontrollovens afsnit III, med undtagelse af SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, SKL (skattekontrolloven) § 84, nr. 3, og SKL (skattekontrolloven) §§ 85-89, ikke finder anvendelse for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår. I stedet finder den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Overgangsbestemmelserne i SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5, betyder, at alle skattepligtige kan behandles efter samme regler, når Skatteforvaltningen efter lovens afsnit II fremsætter anmodning om oplysninger til brug for skatteansættelsen i indkomståret 2018 og tidligere indkomstår, jf. SKL (skattekontrolloven) § 53 og SKL (skattekontrolloven) §§ 55 og 56. Det er således efter SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 4 og 5, muligt at anvende pålæg af daglige tvangsbøder, jf. SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2.

Bemærk

For indkomståret 2017 og tidligere indkomstår har den skattepligtige som udgangspunkt opfyldt de oplysningspligter efter den tidligere skattekontrollov med henblik på den årlige skatteansættelse, som følger af SKL (skattekontrolloven) afsnit I, hvorfor dette afsnit i medfør af overgangsbestemmelserne ikke finder anvendelse på de pågældende indkomstår. Da SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, bl.a. henviser til oplysningspligter, der står i afsnit I (SKL (skattekontrolloven) § 16, stk. 1, SKL (skattekontrolloven) § 18, stk. 1, og SKL (skattekontrolloven) § 20), kan SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, ikke anvendes for indkomståret 2017 og tidligere indkomstår i forhold til disse bestemmelser.

Skattekontrollovens afsnit I finder endvidere ikke anvendelse for indkomståret 2018 for juridiske personer, som skal selvangive for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, jf. SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 5. SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 2, om tvangsbøder, finder således heller ikke anvendelse i forhold til disse i forhold til oplysningspligter i afsnit I.

Oversigt over nye eller ændrede bekendtgørelser

Det fremgår af SKL (skattekontrolloven) § 90, stk. 3, at regler fastsat i medfør af den tidligere skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Der er udstedt en række bekendtgørelser i medfør af den gældende skattekontrollov, der afløser de tidligere bekendtgørelser udstedt i henhold til den tidligere skattekontrollov. Listen er ikke udtømmende.

Bekendtgørelse

Titel

BEK nr. 468 af 19. april 2022 (tidligere BEK nr. 1297 af 31/10/2018)

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

BEK nr. 1197 af 25. november 2019 (tidligere BEK nr. 1301 af 14/11/2018)

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

BEK nr. 1305 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold

BEK nr. 1304 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om land for land-rapportering

BEK nr. 1303 af 14/11/2018 (ændret ved BEK nr. 974 af 20. maj 2021)

Bekendtgørelse om selskabsskat

BEK nr. 1302 af 14/11/2018 (ændret ved BEK nr. 166 af 28. februar 2020)

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

BEK nr. 1300 af 14/11/2018

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

BEK nr. 1299 af 09/11/2018

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.

BEK nr. 1298 af 31/10/2018

Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

BEK nr. 1296 af 14/11/2018 (ændret ved BEK nr. 462 af 8. april 2022)

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder)

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.