Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.4.3.2 Forhåndstilkendegivelse til en bestemt borger eller virksomhed

Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der kan påberåbe sig en uformel forhåndstilkendegivelse.

Det er kun adressaten til forhåndstilkendegivelsen, der kan støtte ret på den. Hvis forhåndstilkendegivelsen påberåbes af en anden borger eller virksomhed, er den ikke bindende for myndigheden.

Højesteret har afgjort, at et selskab ikke kunne støtte ret på en afgørelse om forpagtningsafgift for et søsterselskab om samme forhold. Højesteret slog fast, at der ikke kunne støttes ret, da selskabet ikke var part i den tidligere forpagtningsaftale. Se SKM2005.164.HR. Se tilsvarende SKM2003.335.VLR.

I en sag ønskede en skattepligtig at støtte ret på, at en anden skattepligtig havde fået godkendt afskrivningsret på en bygning, der nu var overtaget af den førstnævnte. Landsretten slog fast, at der ikke kunne støttes ret på den anden skattepligtiges godkendelse af afskrivningsretten. Se SKM2002.524.VLR.

Hvis andre end modtageren af tilkendegivelsen er omfattet af samme konnekse forhold, viser retspraksis, at tilkendegivelsen dog kan påberåbes af disse.

Højesteret fastslog i en sag, at en sælger af en grund kunne støtte ret på en tidligere landsskatteretskendelse, der havde givet en medinteressent medhold i, at der ikke skulle ske næringsbeskatning. Se UfR 1969 108 HD. På samme måde i Østre Landsret, der slog fast, at alle deltagerne i et andelsselskab kunne støtte ret på en singulær tilkendegivelse fra det daværende Statsskattedirektorat om, at projektet kunne anerkendes som erhvervsmæssigt. Se TfS 1994, 477 ØLD.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.164.HR

Et selskab kunne ikke støtte ret på, at et søsterselskab havde fået afgørelse fra Landsskatteretten om forpagtningsafgift.

 

UfR 1969, 108 HD

Konnekse forhold. En sælger af en grund kunne støtte ret på en tidligere landsskatteretskendelse, der havde givet en medinteressent medhold.

 

Landsretsdomme

SKM2021.606.ØLR

Landsretten fandt, at appellanterne ikke havde opnået en retsbeskyttet forventning om at få anerkendt fradrag for udgifter til Ferrarier, da en af appellanterne påberåbt afgørelse ikke vedrørte appellanterne skattemæssige stilling, men derimod en af ejernes personlige skattemæssige forhold. Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom af de grunde, som byretten havde anført.

SKM2003.335.VLR

Moderselskab kunne ikke støtte ret på tilkendegivelse til datterselskab om status som næringsdrivende.

 

SKM2002.524.VLR

Godkendelse af afskrivningsret på bygning til én skattepligtig medførte ikke at erhververen af bygningen kunne støtte ret herpå.

 

TfS 1994, 477 ØLD

En singulær tilkendegivelse fra daværende Statsskattedirektorat kunne alle i andelsselskabet støtte ret på.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.