Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.4.3.1 Forhåndstilkendegivelse fra en kompetent myndighed

Indhold

Dette afsnit handler om kravene til den myndighed, der giver forhåndstilkendegivelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Kravene til myndigheden
  • Særligt om forhåndstilkendegivelse fra de kommunale servicebutikker
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kravene til myndigheden

Det er en grundlæggende forudsætning for, at en myndighed kan give en forhåndstilkendegivelse, der bliver bindende, at myndigheden har saglig kompetence inden for det område, den giver forhåndstilkendegivelse om.

Efter fusionen med de kommunale skatteforvaltninger i 2005 har Skatteforvaltningen enekompetence til at tage stilling til spørgsmål vedrørende skatte- og afgiftslovgivningen i 1. instans. Skatteforvaltningen er derfor kompetent til at give en forhåndstilkendegivelse inden for disse lovgivningsrammer.

Hvis en myndighed imidlertid har afgivet en forhåndstilkendegivelse inden for et område, hvor den ikke har kompetencen, vil det afhænge af styrken af forventningen hos modtageren af forhåndstilkendegivelsen, om der alligevel kan støttes ret på den.

I en sag havde en kommune givet et selskab en besked om, at der ikke skulle betales og indeholdes udbytteskat. Kommunen havde ikke kompetence på området, men landsretten slog fast, at selskabet kunne støtte ret på udsagnet. Der blev henvist til, at det hverken for selskabet eller deres rådgivere fremstod som åbenbart, at kommunen savnede saglig kompetence eller svævede i en vildfarelse. Se SKM2002.678.VLR.

En tilkendegivelse fra en borger/virksomhed kan derimod ikke anses for en bindende uformel forhåndstilkendegivelse fra en myndighed. I et brev havde den skattepligtige fremsendt faktuelle oplysninger til skattemyndighederne. Det blev anført, at brevet gjorde myndigheden i stand til at foretage en korrekt vurdering af selskabets subjektive skattepligt, og at myndighedens passivitet betød, at selskabet havde en berettiget forventning. Byretten slog fast, at brevet fra selskabet ikke kunne medføre en berettiget forventning, da det ikke var afgivet fra en kompetent myndighed. Se SKM2008.312.BR.

Særligt om forhåndstilkendegivelse fra de kommunale servicecentre

De kommunale servicecentre har ikke kompetence til at træffe konkrete, skriftlige afgørelser, men alene til at yde generel, mundtlig vejledning, der ikke har specifik juridisk karakter.

Hvis et kommunalt servicecenter vælger at give en tilkendegivelse, der opfylder kravene til en forhåndstilkendegivelse, vil forhåndstilkendegivelsen lide af en kompetencemangel. Det afhænger af styrken af forventningen hos modtageren, om forhåndstilkendegivelsen anses for bindende. Se SKM2002.678.VLR. Se afsnit A.A.1.4 Kommunale servicecentre.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.678.VLR

Tilkendegivelse fra ikke kompetent myndighed. Anset for bindende, da spørger ikke måtte indse, at afgivet af inkompetent myndighed og havde indrettet sig i tillid.

 

Byretsdomme

SKM2022.177.BR

Retten anførte, at sagsøgeren ikke, som hævdet, havde opnået en retsbeskyttet forventning om, at beløbet var skattefrit.

 

SKM2008.312.BR

Retten finder ikke, at indholdet af sagsøgerens egen skrivelse, der sker som besvarelse vedrørende helt andre forhold, og regionens manglende reaktion herpå, kan have givet sagsøgeren en berettiget forventning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.