TAX.DK - skat & afgift
27. maj 2016
Kontakt TAX.DK In english
Om tax.dk
Ved at klikke videre accepterer
du cookies fra Google Analytics
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
Kalender
Maj
Fr27
28
29
Ma3022
Ti31
Juni
On1Moms 1. kvartal 2016
To2
Fr3
4
5
Ma623
Ti7
On8
To9
Fr10A-skat for små/mellemstore virksomheder
11
12
Ma1324
Ti14
On15
To16
Regler mv.
Den juridiske vejledning:
Ligningsvejledningen mv.:
Satser og procenter
2016 2015
Arbejdsmarkedsbidrag: 8%
Særlig pensionsopsparing: 0%
Kommuneskat inkl. kirkeskat (gennemsnit): 26,2%
Sundhedsbidrag: 3%
Bundskat: 9,08%
Topskat: 15%
Udligningsskat: 4%
Skatteloft: 51,95%
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst: 42%
Personfradrag: 44.000 kr.
Personfradrag <18 år: 33.000 kr.
Grænse topskat: 467.300 kr.
Grænse udligningsskatskat: 379.900 kr.
Grænse ejendomsværdiskat: 3.040.000 kr.
Ejendomsværdiskat under grænse: 1%
Ejendomsværdiskat over grænse: 3%
Aktieskat indtil 49.900 kr.: 27%
Aktieskat fra 49.900 kr.: 42%
Bundgrænse lønmodtagerfradrag: 5.800 kr.
Bagatelgrænse personalegodebeskatning: 5.800 kr.
Selskabsskat: 22%
Momssats (VAT): 25%
Grænse for momsregistrering (alm.): 50.000 kr.
Maksimal årlig afskrivning for driftsmidler og skibe: 25%
Grænse for straksafskrivning (småsaldigrænse): 12.900 kr.
Skatteberegnere
I de almindelige skatteberegnere (html) er det ikke muligt at gemme de tal, som indtastes. Det er derimod muligt i de skatteberegnere, der er Excel-regneark (Excel).
Myndigheder
Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Vil Skatterådet give fradrag for racediskrimination?
,, At citere korrekt fra Folketingstidende er ikke lykkedes. At henvise til en lovbestemmelse, der er vedtaget af Folketinget, er heller ikke lykkedes. Det næste bliver vel, at Skatterådet vil hævde, som i en nyligt afgjort sag om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver har fradragsret for en udbetalt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Ud fra en betragtning om, at det må anses for udslag af en sædvanlig og naturlig driftsrisiko, at en arbejdsgiver udøver racediskrimination!
Vil Skatterådet give fradrag...  

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu vil SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillader sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

Bliver Skatteankestyrelsen en akilleshæl for skatteministeren?
,, Af den seneste statistik fra Skatteankestyrelsen fremgår, at mens Landsskatteretten i 2014 har givet skatteyderne helt eller delvist medhold i 38,9 % af sagerne, har skatteyderne kun fået medhold i 4,2 % af sagerne i Skatteankestyrelsen.
Bliver Skatteankestyrelsen en akilleshæl...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

SKAT laver cirkusnumre med retsstaten
,, SKAT ville imidlertid ikke give aktindsigt med den begrundelse, at SKAT betragter reglerne som »interne dokumenter«. Et regelsæt efter hvilket en skatteyder af SKAT automatisk gives et befordringsfradrag på flere tusinde kroner, selvom den pågældende skatteyder har oplyst til SKAT, at en sædvanlig lønindkomst i en periode er erstattet af dagpenge og derfor ikke har angivet at skulle have et befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde, vil formentlig påkalde sig både smil og latter. Men SKAT må se at få lært, at man ikke skal lave cirkusnumre med retsstaten. I en retsstat findes ingen hemmelige retsregler.
SKAT laver cirkusnumre...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Kommuneskat 2016
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2016. Afgørende er, i hvilken kommune, man havde bopæl den 5. september 2015.
Kommuneskat 2016...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

Færre får medhold i Landsskatteretten, i takt med at sagsbehandlingstiden skæres ned
I løbet af en periode på 8 år har Landsskatteretten skåret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned med cirka 5 måneder. Til gengæld får skatteyderne sjældnere medhold i Landsskatteretten. Andelen af sager, i hvilke skatteyderne får helt eller delvist medhold, er således faldet, i takt med at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er skåret ned.
Færre får medhold i Landsskatteretten...  

Skatteministeren afskærer adgangen til at klage over mangelfuld vejledning
Fremover er det SKAT selv, der skal afgøre, om reglerne er overholdt, når der klages over mangelfuld vejledning hos SKAT.
Afskæring af klageadgang...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2016?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

Arkiv
 
 
 
 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT. Udgiver og redaktør: Hans Chr. Spies.